Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
Vinterbild

Aktuellt

14 februari 2018 Strategier och handlingsplaner. Ett sätt för regeringen att styra?

Regeringen har presenterat strategier och handlingsplaner på en rad områden. I den här rapporten har Statskontoret studerat knappt 60 strategier från perioden 2010 till 2016. Syftet har varit att undersöka motiven till att ta fram strategier och...

13 februari 2018 Myndigheternas redovisningar till Statskontoret avseende Moderna beredskapsjobb i staten och Praktik i staten

Enkäter om Moderna beredskapsjobb och Praktik i staten i mitten av mars 2018

31 januari 2018 Sammanställning av kunskap om utomeuropeiskt födda kvinnor som står utanför arbetskraften

Statskontoret redovisar i denna rapport en sammanställning av kunskap om utomeuropeiskt födda kvinnor som står utanför arbetskraften. Den svenska arbetsmarknaden kännetecknas av höga krav på formell utbildning och på språkkunskaper, krav som många...

19 januari 2018 Den offentliga förvaltningens arbete med att tillgängliggöra offentlig information

Statskontoret har genomfört en samlad uppfölj­ning av den offentliga sektorns arbete med att tillgängliggöra handlingar för att andra ska kunna vidareutnyttja dem. Vår undersökning visar att arbetet på en övergripande nivå utvecklas långsamt.

16 januari 2018 Fler uppgifter för Regelrådet

Regelrådet granskar de konsekvensutredningar som görs i samband med utredningar, lagstiftning och annan regelgivning. Statskontoret har utrett om Regelrådet bör få en utökad rådgivande roll när EU-lagstiftning införlivas i svensk rätt. Vår analys...

22 december 2017 Kostnader för små myndigheter

Statskontoret har undersökt hur små myndigheters kostnader förhåller sig till större myndigheter. I promemorian analyserar vi olika typer av kostnader per årsarbetskraft mellan myndigheter av olika storlekar. Med små myndigheter menar vi i detta...

21 december 2017 Den statliga värdegrunden – professionella värderingar för en god förvaltningskultur

I vårt arbete med att främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur i staten har vi tagit fram en skrift som beskriver vilka professionella värde­ringar som ska prägla alla statsanställda – den statliga värdegrunden.

21 december 2017 Ett stärkt arbete mot korruption och andra oegentligheter i statsförvaltningen

Inom ramen för arbetet med en god förvaltningskultur har Statskontoret fått i uppdrag att särskilt verka för att utveckla och intensifiera arbetet med att upptäcka och förebygga korruption och andra oegentligheter i staten. I enlighet med...

15 december 2017 Migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna

Statskontoret har kartlagt och analyserat kostnaderna för utlandsmyndigheternas migrationsverksamhet.

15 december 2017 Analys av Riksteatern

Statskontoret bedömer att Riksteatern i allt väsentligt fullgör sitt uppdrag om att producera, arrangera och främja scenkonst. Riksteatern har ett brett uppdrag och genomför insatser inom alla de områden som finns i regeringens riktlinjer. Vi...

Läs tidigare nyheter