Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
Höstbild

Aktuellt

14 september 2020 Översyn av modellen för fördelning av länsstyrelsernas förvaltningsanslag

Statskontoret har analyserat den modell som regeringen använder för att fördela förvaltningsanslaget mellan de 21 länsstyrelserna. Förvaltningsanslaget består av ett grundbelopp, riktande medel samt medel som fördelas genom sju parametrar med...

10 september 2020 Dansens Hus behöver bli mer transparent med hur de planerar och genomför sin verksamhet

Stiftelsen Dansens Hus har en central funktion för samtida dans och visar både internationella och nationella gästspel. Statskontorets analys av Dansens Hus och användningen av det statliga bidraget visar att stiftelsen behöver bli mer öppna med...

8 september 2020 Bred acceptans för det förvaltningspolitiska målet – men begränsat genomslag i myndigheternas arbete

I år är det tio år sedan riksdagen fattade beslut om det förvaltningspolitiska målet. Statskontoret har tagit initiativ till att undersöka det förvaltningspolitiska målets status och vilken betydelse det har haft för myndigheternas arbete och...

25 juni 2020 Regeringen behöver ange en tydlig inriktning för arbetet med Agenda 2030 i Sverige

Regeringen har en mycket hög ambition för Sveriges arbete med FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Men Statskontorets analys visar att ambitionen ännu inte har påverkat myndigheters, kommuners och regioners hållbarhetsarbete i någon större...

16 juni 2020 Datainspektionen behöver avsluta fler tillsynsärenden

Datainspektionen har de senaste åren lagt stor vikt vid att informera och vägleda om dataskyddsförordningen (GDPR). Nu är det dags att myndigheten avslutar fler tillsynsärenden för de företag, myndigheter och organisationer som behandlar...

15 juni 2020 Ny utgåva av Statsförvaltningen i korthet

Statskontoret har i uppdrag att följa upp och regelbundet beskriva den offentliga sektorns utveckling. I rapporten Statsförvaltningen i korthet redovisar vi en översiktlig bild av svenska myndigheter.

1 juni 2020 Betydligt färre har fått praktik i staten

Statskontorets uppföljning visar att de statliga myndigheterna tar emot betydligt färre praktikanter än tidigare. Det gäller både målgruppen nyanlända arbetssökande och målgruppen arbetssökande personer med funktionsnedsättning.

1 juni 2020 Utvärdering av satsningarna på Brottsförebyggande rådet

Statskontoret har utvärderat regeringens satsningar på Brottsförebyggande rådet (Brå). Syftet med satsningarna var att Brå skulle stärka sin roll som rättsväsendets kunskapscentrum och utveckla arbetet med att stödja och samordna...

29 maj 2020 Statskontoret har analyserat åtgärder för att minska kvinnors sjukfrånvaro på statliga myndigheter

Statsanställda kvinnor är sjukskriva i avsevärt högre utsträckning än statsanställda män. Statskontoret har analyserat myndigheternas arbete med att förebygga och minska sjukfrånvaron bland kvinnor. Vi har bland annat analyserat åtgärder för att...

28 maj 2020 Likvärdighetsbidraget – innovation med förhinder

Likvärdighetsbidraget till skolan är välutnyttjat och uppskattat. Bidragets ovanligt breda användningsområde gör det lättare för huvudmännen att använda bidraget effektivt. Men andra problem med riktade statsbidrag finns kvar. Det visar en ny...

Läs tidigare nyheter