Statskontoret – myndigheten för en effektiv statsförvaltning

Vi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.

Nyheter

 • Myndigheternas värdegrundsarbete – utvärdering av projektet Offentligt etos

  30 sep 2014Statskontoret har utvärderat projektet Offentligt etos som Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) genomförde 2010–2012. Krus skulle verka för att statsanställdas kunskaper och förståelse om den statliga värdegrunden stärktes.

 • Arbetsmiljöverket behöver prioritera rätt arbetsplatser i sin tillsyn

  30 sep 2014Arbetsmiljöverket ansvarar för tillsyn inom arbetsmiljöområdet. Myndigheten kan inte besöka alla arbetsplatser, utan ska inrikta sin tillsyn på arbetsplatser där riskerna för ohälsa och olycksfall är som störst. Statskontorets rapport visar att Arbetsmiljöverket inte har prioriterat sådana arbetsplatser.

 • IVO bör ta över Lex Bobby-utredningar

  29 sep 2014Statskontoret föreslår i en rapport till regeringen att dödsfallsutredningar, som ska förebygga att barn dör till följd av brott och att vuxna utsätts för dödligt våld av närstående, flyttas från Socialstyrelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Utredningarna bör kompletteras med tillsyn i varje enskilt fall.

 • Översyn av individ- och familjeomsorgsmodellen i kostnadsutjämning mellan kommuner

  25 sep 2014I en rapport till regeringen redovisar Statskontoret en översyn av delmodellen för individ- och familjeomsorg (IFO-modellen), en av tio delmodeller i kostnadsutjämningen mellan kommuner. Statskontoret lämnar förslag till förändringar i modellen som minskar möjligheterna för kommuner att påverka det ekonomiska utfallet av kostnadsutjämning för IFO-verksamheter.

 • Statliga medel till socialtjänsten har bidragit till utveckling

  1 sep 2014Statskontoret konstaterar i en rapport att socialtjänsten har bättre förutsättningar att utvecklas på lång sikt tack vare en satsning inom området. Men än återstår arbete för att insatser, arbetssätt och metoder ska bli bestående.

Gå till nyhetsarkivet

Hur stor är den offentliga sektorn?

Hur stor är den offentliga sektorn?

På gång

På gång
 • 30 september
  Utvärdering av projektet Offentlig etos
 • 30 september
  Myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket
 • 13 oktober
  Utvärdering av den förändrade klagomålshanteringen mot hälso- och sjukvården