Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Fakta om statsförvaltningen

Uppgifter ur publikationen Statsförvaltningen i korthet. Här visas antal myndigheter, årsarbetskrafter och sysselsatta i myndigheter under regeringen, och allmänhetens uppfattningar om kvalitet i ett antal myndigheters verksamheter.* 

Antal myndigheter stäms även av med Statistiska centralbyrån och justeras vid två tillfällen per år, 15 juni samt 15 december.

Den 1 januari 2019 fanns det 340 myndigheter under regeringen. Det vill säga fyra färre än den 1 januari 2018.

Ett flertal förändringar ägde rum 2018:

  • Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har bildats
  • E-legitimationsnämnden har överförts till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)
  • Resegarantinämnden har upphört
  • Centrala försöksdjursetiska nämnden har lagts till i registret
  • De regionala etikprövningsnämnderna har ersatts av Etikprövningsmyndigheten.

Visa diagraminformation
Källa: Statskontorets egna beräkningar.

I början av 2000-talet minskade antalet myndigheter relativt snabbt. Det berodde bland annat på att många små regionala och lokala myndigheter slogs samman och ombildades till en sammanhållen myndighet. Under de senaste åren har antalet myndigheter fortsatt att minska, men i betydligt lägre takt.


Visa diagraminformation
Källa: SCB samt uppgifter som Statskontoret har samlat in.

Antalet årsarbetskrafter i myndigheter under regeringen har ökat stadigt sedan 2009. Antalet årsarbetskrafter uppgår 2019 till cirka 226 000.


Visa diagraminformation
Källa: SCB, Domstolsverket och Statskontorets egna beräkningar samt uppgifter från myndigheternas årsredovisningar.

Myndigheterna under regeringen är av olika storlekar. Den allra största mängden består av mindre myndigheter med upp till 50 anställda medan gruppen med över 5000 anställda består av 11 myndigheter. 


Visa diagraminformation
Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik. Statskontoret har bearbetat materialet

Staten är den sektor som har den jämnaste könsfördelningen på arbetsmarknaden. Sedan 2009 är det något fler kvinnor än män sysselsatta i staten. År 2017 var 52 procent av de sysselsatta i staten kvinnor.
KommentarFiguren visar antal män och kvinnor anställda i statliga förvaltningsmyndigheter och statliga affärsverk. 


Visa diagraminformation
Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik.

Antalet anställa i myndigheter under regeringen är cirka 260 000 (källa: Arbetsgivarverket). Staten sysselsätter en liten del av den totala arbetsmarknaden, cirka 5 procent.
Kommentar: Med övriga kategorier menas Övriga offentliga institutioner; övriga företag, ej offentligt ägda; och övriga organisationer.


Medborgarnas uppfattning om hur myndigheterna sköter sitt arbete 2018, procent Bild som visar tabellen om medborgarnas syn på myndigheter

Källa: Riks-SOM-undersökningen 2018.

I 2018 års mätning av hur allmänheten uppfattar verksamheten vid ett antal myndigheter är de svarande mest positiva till Skatteverkets arbete. Många är även nöjda med Polismyndighetens arbete.
Kommentar: Frågan lyder: Hur anser du att följande myndigheter sköter sin uppgift? I tabellen ovan har vi redovisat svarsalternativen mycket bra och ganska bra tillsammans som bra, samt ganska dåligt och mycket dåligt tillsammans som dåligt.

*Tidigare år har vi i rapporten Den offentliga sektorn i korthet behandlat utvecklingen i den offentliga sektorn. Från och med 2019 inriktar vi oss på den statliga förvaltningen.