Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Finansdepartementets och Statsrådsberedningens frågor

Verksamheter som berör ekonomisk politik, skatter, statlig förvaltning, finansmarknad och konsumentpolitik.

Hit hör också Statskontorets uppdrag inom förvaltningspolitiken och att följa den offentliga sektorns utveckling.


Exempel på genomförda uppdrag 

Myndigheternas arbete mot trakasserier, hot och våld.  Ett uppdrag från Finansdepartementet

Statskontoret har analyserat myndigheternas arbete med att hantera och förebygga trakasserier, hot och våld som riktas mot deras anställda. Vi har även identifierat framgångsfaktorer och utmaningar i myndigheternas arbete.  (Publikation 2018:19)

Myndighetsstyrelser i praktiken

En undersökning av hur de 31 förvaltningsmyndigheter och affärsverk som leds av styrelser arbetar och fungerar i praktiken. Resultaten visar bl.a. att det finns flera risker för att styrelserna inte får den information de behöver för att kunna ta ansvar för verksamheten. (Om offentlig sektor)

Utveckling av den statliga styrningen av kommuner och landsting 2017. Ett uppdrag från Finansdepartementet

I rapporten redovisas riksdagens, regeringens och statliga myndigheters styrning genom bland annat lagar, statsbidrag, överenskommelser och föreskrifter. Vi redogör även för utredningar samt riksdagens och Lagrådets yttranden som rör statens styrning av kommuner och landsting. Syftet är att ge en samlad bild av statens styrning av kommuner och landsting.