Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Finansdepartementets och Statsrådsberedningens frågor

Verksamheter som berör ekonomisk politik, skatter, statlig förvaltning, finansmarknad och konsumentpolitik.

Hit hör också Statskontorets uppdrag inom förvaltningspolitiken och att följa den offentliga sektorns utveckling.


Exempel på genomförda uppdrag 

Förtroende för staten – förvaltningspolitiska utvecklingsområden och prioriteringar 2017–2018. Ett uppdrag från Finansdepartementet

Statskontoret lyfter fram tre frågor som kommer att vara aktuella de kommande åren och som knyter an till allmänhetens förtroende för staten. Vi tar upp arbetet med att förebygga korruption, myndigheternas informationsarbete samt trenden mot att se staten som en koncern.  (PM, 2017)

Frivillig samverkan mellan myndigheter – några exempel

I publikationen delger personer med lång erfarenhet från ledande befattningar i staten oss sina erfarenheter och reflektioner kring samverkan i olika former. Publikationen ska fungera som ett underlag för att öka kunskapen om hur samverkan i staten fungerar i praktiken.   (Om offentlig sektor)