Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Finansdepartementets och Statsrådsberedningens frågor

Verksamheter som berör ekonomisk politik, skatter, statlig förvaltning, finansmarknad och konsumentpolitik.

Hit hör också Statskontorets uppdrag inom förvaltningspolitiken och att följa den offentliga sektorns utveckling.


Exempel på genomförda uppdrag 

Utveckling av den statliga styrningen av kommuner och landsting – en analys. Ett uppdrag från Finansdepartementet

Analysenvisar att statens styrning över tid har ökat i omfattning och detaljeringsgrad. Det finns en stor förståelse i kommuner och landsting för statens behov av att styra, men en stark kritik mot omfattningen och utformningen av styrningen. Främst riktas kritik mot mängden och utformningen av de riktade statsbidragen. Styrningens omfattning gör det svårt för kommuner och landsting att bedriva verksamheten på det mest ändamålsenliga sättet. (Publikation 2019:2)

Myndigheternas arbete mot trakasserier, hot och våld.  Ett uppdrag från Finansdepartementet

Statskontoret har analyserat myndigheternas arbete med att hantera och förebygga trakasserier, hot och våld som riktas mot deras anställda. Vi har även identifierat framgångsfaktorer och utmaningar i myndigheternas arbete.  (Publikation 2018:19)

Myndighetsstyrelser i praktiken. Ett instruktionsenligt uppdrag

En undersökning av hur de 31 förvaltningsmyndigheter och affärsverk som leds av styrelser arbetar och fungerar i praktiken. Resultaten visar bl.a. att det finns flera risker för att styrelserna inte får den information de behöver för att kunna ta ansvar för verksamheten. (Om offentlig sektor)