Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Finansdepartementets och Statsrådsberedningens frågor

Verksamheter som berör ekonomisk politik, skatter, statlig förvaltning, finansmarknad och konsumentpolitik.

Hit hör också Statskontorets uppdrag inom förvaltningspolitiken och att följa den offentliga sektorns utveckling.


Exempel på genomförda uppdrag 

Inrättandet av Upphandlingsmyndigheten. Slutrapport

Upphandlingsmyndigheten inrättades för två år sedan, i september 2015. Statskontoret har på regeringens uppdrag följt upp och utvärderat inrättandet av myndigheten. Statskontoret bedömer att Upphandlingsmyndigheten bidrar till de olika målen i varierande utsträckning, men hade kunnat bidra mer till alla målen om externa och interna förutsättningar hade varit bättre. (Publikation 2017:17)

Ledarskapets betydelse för en god förvaltningskultur i staten

I studien lyfter vi fram viktiga utgångspunkter i myndighetsledningens arbete med att främja en god förvaltningskultur. Vi lyfter också fram ett antal risker som myndighetsledningen kan behöva vara uppmärksam på. (Om offentlig sektor 2017)