Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Finansdepartementets och Statsrådsberedningens frågor

Verksamheter som berör ekonomisk politik, skatter, statlig förvaltning, finansmarknad och konsumentpolitik.

Hit hör också Statskontorets uppdrag inom förvaltningspolitiken och att följa den offentliga sektorns utveckling.


Exempel på genomförda uppdrag 

Utveckling av den statliga styrningen av kommuner och landsting 2017. Ett uppdrag från Finansdepartementet

I rapporten redovisas riksdagens, regeringens och statliga myndigheters styrning genom bland annat lagar, statsbidrag, överenskommelser och föreskrifter. Vi redogör även för utredningar samt riksdagens och Lagrådets yttranden som rör statens styrning av kommuner och landsting. Syftet är att ge en samlad bild av statens styrning av kommuner och landsting.

Projekt som bidrar till utvecklingen av en tillitsbaserad styrning i staten. Ett uppdrag från Finansdepartementet

En kartläggning av projekt som främjar idé- och verksamhetsutveckling vid statliga myndigheter och som kan bidra till att utveckla en tillitsbaserad styrning. I uppdraget har det också ingått att lyfta fram goda exempel. (Publikation 2018:12)

Hinder för att använda myndigheternas öppna data

Statskontoret har analyserat hinder för att använda information som statliga myndigheter har publicerat som öppna data. Analysen omfattar de öppna data som finns publicerade på 40 myndigheters webbplatser samt på länsstyrelsernas geodatabas och gemensamma karttjänster. (Publikation 2018:6)