Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Försvars-, Justitie-, Närings- och Utrikesdepartementets frågor

Verksamheter som berör försvars- och utrikesområdet. Dessutom verksamheter som berör rättsväsendet, migrations- och asylfrågor samt krisberedskap. Även verksamheter som rör näringsliv, bostäder och transporter, it samt regional tillväxt och landsbygdspolitik.

Enheten ansvarar också för Statskontorets metod- och kvalitetsfrågor.

Exempel på tidigare uppdrag:

Utvärdering av Migrationsverkets nya organisation. Ett uppdrag från Justitiedepartementet

Statskontoret bedömer att genomförandet av omorganisationen generellt sett har fungerat väl och att den nya organisationen i stort motsvarar syftet med omorganisationen. Samtidigt konstaterar vi att den centrala styrningen inte får tillräckligt genomslag i verksamheten. (Publikation 2017:8)

En förbättring av tillsynen inom djurens hälso- och sjukvård. Ett uppdrag från Näringsdepartementet

Statskontoret föreslår att verksamhetstillsyn bör införas inom djurens hälso- och sjukvård. En kombinerad individ- och verksamhetstillsyn skulle innebära att tillsynen moderniseras och anpassas till hur branschen har utvecklats och fungerar i dag.. Genom att införa verksamhetstillsyn kan länsstyrelserna använda den tillsynsform som är lämpligast vid varje enskilt tillfälle. (Publikation 2016:20)