Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Försvars-, Infrastruktur-, Justitie-, Närings- och Utrikesdepartementets frågor

Verksamheter som berör försvars- och utrikesområdet. Dessutom verksamheter som berör rättsväsendet, migrations- och asylfrågor samt krisberedskap. Även verksamheter som rör näringsliv, bostäder och transporter, it samt regional tillväxt och landsbygdspolitik.

Enheten ansvarar också för Statskontorets metod- och kvalitetsfrågor.

Exempel på tidigare uppdrag:

När planeringen möter verkligheten – Försvarsmaktens interna ledning, styrning och uppföljning. Ett uppdrag från Försvarsdepartementet

Statskontoret bedömer att de ekonomiska underlag som Försvarsmakten har lämnat till regeringen inte har varit ändamålsenliga för regeringens ekonomiska styrning, planering och uppföljning. Underlagen har inte varit tillräckligt tydliga när det gäller myndighetens ekonomiska tillstånd och behov. (Publikation 2018:27)

Ombildningen till en sammanhållen polismyndighet. Ett uppdrag från  Justitiedepartementet

Statskontoret har följt ombildningen av polisen till en myndighet sedan 2014. I denna slutrapport bedömer vi att ombildningen har skapat bättre förutsättningar för polisen att bedriva en effektiv verksamhet. Men trots detta har ombildningen ännu inte lett till bättre verksamhetsresultat och högre kvalitet i Polisens arbete. (Publikation 2018:18)

Översyn av Expertgruppen för biståndsanalys. Ett uppdrag från Utrikesdepartementet

Med utgångspunkt i EBA:s direktiv och produktionsprocess har Statskontoret analyserat om verksamheten har svarat mot regeringens behov och intentioner samt om den är ändamålsenligt organiserad. (Publikation 2018:16)