Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Försvars-, Justitie-, Närings- och Utrikesdepartementets frågor

Verksamheter som berör försvars- och utrikesområdet. Dessutom verksamheter som berör rättsväsendet, migrations- och asylfrågor samt krisberedskap. Även verksamheter som rör näringsliv, bostäder och transporter, it samt regional tillväxt och landsbygdspolitik.

Enheten ansvarar också för Statskontorets metod- och kvalitetsfrågor.

Exempel på tidigare uppdrag:

Översyn av Expertgruppen för biståndsanalys. Ett uppdrag från Utrikesdepartementet

En översyn av EBA:s verksamhet. Med utgångspunkt i EBA:s direktiv och produktionsprocess har Statskontoret analyserat om verksamheten har svarat mot regeringens behov och intentioner samt om den är ändamålsenligt organiserad. (Publikation 2018:16)

Tillsyn enligt NIS-direktivet – kostnader och finansiering. Ett uppdrag från  Justitiedepartementet

Statskontoret har utrett de ekonomiska konsekvenserna för de myndigheter som enligt det så kallade NIS-direktivet ska utföra tillsyn av leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster.(Publikation 2018:7)

Delat ansvar för fastighetsbildning. Ett uppdrag från Näringsdepartementet

En utvärdering av hur organiseringen av fastighetsbildningen fungerar utifrån regeringens krav på en enhetlig, rättssäker och effektiv verksamhet. Statskontoret har också utrett vilka åtgärder som Lantmäteriet har genomfört för att förkorta sina handläggningstider. (Publikation 2017:18)