Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Försvars-, Justitie-, Närings- och Utrikesdepartementets frågor

Verksamheter som berör försvars- och utrikesområdet. Dessutom verksamheter som berör rättsväsendet, migrations- och asylfrågor samt krisberedskap. Även verksamheter som rör näringsliv, bostäder och transporter, it samt regional tillväxt och landsbygdspolitik.

Enheten ansvarar också för Statskontorets metod- och kvalitetsfrågor.

Exempel på tidigare uppdrag:

Ombildningen till en sammanhållen polismyndighet. Ett uppdrag från  Justitiedepartementet

Statskontoret har följt ombildningen av polisen till en myndighet sedan 2014. I denna slutrapport bedömer vi att ombildningen har skapat bättre förutsättningar för polisen att bedriva en effektiv verksamhet. Men trots detta har ombildningen ännu inte lett till bättre verksamhetsresultat och högre kvalitet i Polisens arbete. (Publikation 2018:18)

Översyn av Expertgruppen för biståndsanalys. Ett uppdrag från Utrikesdepartementet

Med utgångspunkt i EBA:s direktiv och produktionsprocess har Statskontoret analyserat om verksamheten har svarat mot regeringens behov och intentioner samt om den är ändamålsenligt organiserad. (Publikation 2018:16)

Fler uppgifter för Regelrådet. Bör rådet arbeta mer med EU-lagstiftning och digitalisering? Ett uppdrag från Näringsdepartementet

Statskontorets analys visar att det saknas nödvändiga förutsättningar för att ge Regelrådet en utökad roll vid införlivandet av EU-lagstiftning. Däremot kan granskningsverksamheten utvecklas, så att Regelrådet i fortsättningen beaktar digitala aspekter när de granskar konsekvensutredningar. (Publikation 2018:1)