Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Kultur-, Miljö- och energi- samt Utbildningsdepartementets frågor

Verksamheter inom kulturpolitiken samt utbildnings- och forskningspolitiken, inklusive ungdomspolitiken. Dessutom verksamheter inom miljö-, energi- och klimatpolitik. Hit hör också Statskontorets uppdrag att följa upp det kommunala utjämningssystemet.

Exempel på genomförda uppdrag:

Myndighetsanalys av Forum för levande historia. Ett uppdrag från Kulturdepartementet

Statskontoret lämnar i rapporten ett antal rekommendationer till regeringen och till Forum för levande historia för att skapa en större tydlighet och långsiktighet i regeringens styrning och för att förbättra den interna styrningen och arbetsmiljön på myndigheten. (Publikation 2017:8)

Uppföljning av karriärstegsreformen. Delrapport 3. Ett uppdrag från Utbildningsdepartementet

I denna den tredje och sista delrapporten visar Statskontorets uppföljning bland annat att huvudmännens deltagande har ökat ytterligare. Regeringens ambitioner med bidraget för extra karriärtjänster i utanförskapsområden har inte infriats. (Publikation 2017:1)