Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Kultur-, Miljö- och energi- samt Utbildningsdepartementets frågor

Verksamheter inom kulturpolitiken samt utbildnings- och forskningspolitiken, inklusive ungdomspolitiken. Dessutom verksamheter inom miljö-, energi- och klimatpolitik. 

Exempel på genomförda uppdrag:

Uppföljnings- och utvärderingssystemet av kultursamverkansmodellen – en översyn. Ett uppdrag från Kulturdepartementet

Kulturrådet, Kulturanalys och landstingen genomför idag uppföljningar eller utvärderingar av kultursamverkansmodellen. Statskontoret har analyserat nuvarande uppföljnings- och utvärderingsstruktur och kommit fram till att systemet på en övergripande nivå är rimligt utformat mot bakgrund av de intentioner som ligger till grund för kultursamverkansmodellen.. (Publikation 2018:15)

Myndighetsanalys av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Ett uppdrag från Utbildningsdepartementet

En analys av verksamheten vid MUCF. Statskontoret har särskilt analyserat myndig­hetens bidragsgivning till ideella organisationer, men även regeringens styrning av myndig­heten och hur verksamheten förhåller sig till myndigheter med näraliggande uppdrag.(Publikation 2017:13)