Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Kultur-, Miljö- samt Utbildningsdepartementets frågor

Verksamheter inom kulturpolitiken samt utbildnings- och forskningspolitiken, inklusive ungdomspolitiken. Dessutom verksamheter inom miljö-, och klimatpolitik. 

Exempel på genomförda uppdrag:

Utvärdering av regeringens åtgärder mot våldsbejakande extremism 2014–2017. Ett uppdrag från Kulturdepartementet

En analys av regeringens satsning i tre på varandra följande led: regeringens styrning av åtgärderna, myndigheternas och samordnarens genomförande av dem och åtgärdernas resultat. Statskontoret gör bedömningen att regeringens åtgärder har bidragit till att öka samhällets motståndskraft. Detta beror till stor del på den nationella samordnarens och myndigheternas arbete med att höja kunskapsnivån och stötta kommunerna i deras arbete. (Publikation 2018:29)

Uppföljnings- och utvärderingssystemet av kultursamverkansmodellen – en översyn. Ett uppdrag från Kulturdepartementet

Kulturrådet, Kulturanalys och landstingen genomför idag uppföljningar eller utvärderingar av kultursamverkansmodellen. Statskontoret har analyserat nuvarande uppföljnings- och utvärderingsstruktur och kommit fram till att systemet på en övergripande nivå är rimligt utformat mot bakgrund av de intentioner som ligger till grund för kultursamverkansmodellen.. (Publikation 2018:15)