Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Språkkompetens vid rekrytering

Den här filmen väcker frågor om diskriminering i samband med rekrytering. Den visar två chefer som diskuterar vilken kandidat som är bäst lämpad för en tjänst.

Instruktion

Börja med att titta på filmen (välj textad film genom att klicka på textsymbolen i den nedre delen av filmrutan) och diskutera sedan frågorna nedan.

Den här temadiskussionen passar särskilt bra för samtal mellan chefer, till exempel i en ledningsgrupp. Men den kan också användas av andra medarbetare, till exempel på ett APT.

Diskussionsfrågor

• Vad är det som händer i filmen?

• Har Abbe blivit diskriminerad? På vilket sätt?

Veta mer

Filmen är framtagen av Försäkringskassan och bygger på ett case från Kriminalvårdens material (PDF 267KB) om statliga värdegrunden.

Kommentar

I det här fallet kan Abbe, som är arbetssökande, ha blivit utsatt för diskriminering. En enkel beskrivning av diskriminering är att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsidentitet eller -uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder).

I direkt diskriminering har en individ missgynnats, det vill säga blivit sämre behandlad än någon annan person vilken det är relevant att jämföra med. I filmen skulle det kunna handla om just direkt diskriminering då Abbe har både arbetslivserfarenhet och utbildning, som passar för tjänsten, medan Linnea som erbjuds jobbet endast har relevant utbildning. Genom chefens uttalande om att han "har så svårt för sån där brytning" skulle man kunna misstänka att Abbe har blivit diskriminerad på grund av sin etniska tillhörighet.

Om det vore så att det i tjänstebeskrivningen fanns ett språkkrav och att Abbe hade uteslutits på grund av det så skulle det kunna vara fråga om indirekt diskriminering (om ett sådant språkkrav inte är sakligt motiverat för tjänsten). Indirekt diskriminering innebär att det finns en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar neutralt, men som i praktiken missgynnar individer på grund av någon av diskrimineringsgrunderna.