Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Kultur mot korruption

Korruption är att utnyttja en offentlig ställning för att uppnå otillbörlig vinning för sig själv eller andra. Det är viktigt att motverka alla sorters korruption för att stärka och upprätthålla medborgarnas förtroende för staten i stort och för myndigheternas opartiskhet och saklighet.

En viktig del i en god förvaltningskultur är att aktivt förebygga och motverka korruption eftersom korruptionen får så stora konsekvenser. Konsekvenserna drabbar de enskilda, företag eller organisationer som är direkt inblandade, till exempel genom att de drabbas av felaktiga myndighetsbeslut eller genom ekonomiska förluster. Men även samhället i stort drabbas genom snedvridning av konkurrensen och missbruk av gemensamma resurser och i längden genom att förtroendet för staten och myndigheterna urholkas.

I arbetet mot korruption är det viktigt att utgå från den breda definitionen som träffar både brottsliga handlingar, till exempel mutor, missbruk av förtroende eller tjänstefel och olämpliga beteenden som jäv och nepotism.

Det är myndighetsledningen som ansvarar för att motverka korruption. Ledarskapet är dessutom centralt i arbetet mot korruption för det är hos cheferna myndighetens värderingar tydligast syns och sprids till resten av organisationen.

Hur kan myndigheterna förebygga korruption?

Det finns mycket kunskap om vad myndigheterna bör göra för att på bästa sätt motarbeta och förebygga korruption. Undersökningar har visat att myndigheterna behöver intensifiera arbetet och i större utsträckning vidta korruptionsförebyggande åtgärder

Som ett första steg bör alla myndigheter analysera riskerna för korruption. Utifrån analysen bör myndigheterna vidta anpassade åtgärder. Det kan till exempel handla om följande saker:

  • Skapa tydliga regler och riktlinjer som är anpassade till, förankrade och spridda i verksamheten.
  • Organisera arbetet för att minimera riskerna. Erfarenhet visar att till exempel arbetsrotation är ett relativt enkelt men effektivt sätt att minska korruptionsriskerna.
  • Informera om och utbilda anställda i vad som är lagligt och olagligt, men även lämpligt och olämpligt
  • Hålla återkommande diskussioner om riskerna för korruption och de olika gråzonerna med både anställda och chefer. Här hittar du exempel på dilemman om korruptionsrisker. 
  • Införa rutiner för hur korruption eller misstankar om brott ska hanteras, agera kraftfullt och öppet när det inträffar och gör rutinerna kända inom organisationen.

Nils Öberg: Vad är viktigt för att förebygga korruption och olämpliga relationer?

Tomas Brytting: Korruption och andra oegentligheter – fem fällor att falla i

Om du vill fördjupa dig

Det finns en rad skrifter som närmare beskriver hur ni på er myndighet kan jobba för att motverka korruption.

SKL har tagit fram en e-utbildning för att motverka korruption i kommuner och landsting som är relevant även för statliga myndigheter. SKL har även publicerat en rad korta intervjufilmer med konkreta tips på sin webbplats.

 

Myndighetsnätverket mot korruption

Statskontoret koordinerar myndighetsnätverket mot korruption, en plattform för erfarenhetsutbyte mellan myndigheter. Här hittar du mer information om nätverket.