En kultur mot korruption | Statskontoret
Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

En kultur mot korruption

En viktig del i att bygga och upprätthålla en god förvaltningskultur är att aktivt förebygga och motverka korruption. Det är dels viktigt för att förebygga eller stoppa brottsligt eller olämpligt beteende hos myndigheternas anställda, men även för att upprätthålla medborgarnas förtroende för staten och dess institutioner. Detta förtroende bygger på att medborgarna uppfattar myndigheterna och alla deras anställda som opartiska och sakliga.

Det är myndighetsledningen som ansvarar för att motverka korruption. Ledarskapet är dessutom centralt i arbetet mot korruption för det är hos cheferna myndighetens värderingar tydligast syns och sprids till resten av organisationen.

Vad är korruption?

Regeringen utgår från en bred definition av begreppet som fastslår att korruption innebär att utnyttja en offentlig ställning för att uppnå otillbörlig vinning för sig själv eller andra. Denna definition innefattar både brottsliga handlingar som mutor, missbruk av förtroende och tjänstefel men även jäv, nepotism och andra liknande olämpliga beteenden.

Hur kan myndigheterna förebygga korruption?

Flera utredningar har de senaste åren konstaterat att de statliga myndigheternas arbete för att förebygga och motverka korruption inte är tillräckligt bra och bör bli bättre  (RiR 2013:2, Statskontoret 2015:23).

Det finns en rad olika åtgärder en myndighet bör genomföra för att förebygga korruption, bland annat att

  • informera om och utbilda anställda i vad som är lagligt och olagligt men även lämpligt och olämpligt
  • diskutera risker för korruption och olika gråzoner anställda och chefer kan möta i vardagen
  • analysera riskerna för korruption och vidta åtgärder för att hantera dem
  • införa kontroller för att förhindra och upptäcka oönskat beteende
  • etablera rutiner för att anmäla misstankar om korruption och göra dem kända inom organisationen.

 

Om du vill fördjupa dig

Det finns en rad skrifter som närmare beskriver hur ni på er myndighet kan jobba för att motverka korruption.

SKL har tagit fram en e-utbildning för att motverka korruption i kommuner och landsting som är relevant även för statliga myndigheter. SKL har även publicerat en rad korta intervjufilmer med konkreta tips på sin webbplats.

 

Myndighetsnätverket mot korruption

Statskontoret koordinerar myndighetsnätverket mot korruption, en plattform för erfarenhetsutbyte mellan myndigheter. Mer information om nätverket.

Exempel på diskussionsövningar

Här hittar du exempel på dilemman om korruptionsrisker. Dessa kan användas för att öka medvetenheten om korruptionsrisker och är en möjlighet för er att också informera om vad ni på er myndighet anser är lämpligt och olämpligt beteende.