Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Den statliga värdegrunden

Den statliga värdegrunden består av sex principer som beskriver de värderingar och förhållningssätt som ska prägla alla statsanställda, oavsett var du jobbar. Den sammanfattar de grundläggande värderingarna i det svenska samhället och uttrycks i våra grundlagar och lagar.

Bild på Skriften Den statliga värdegrundenHandboken Den statliga värdegrunden är en sammanfattning av grundläggande värderingar i det svenska samhället som uttrycks i våra grundlagar och lagar. 

Den beskriver de värde­ringar och förhållningssätt som ska prägla alla statsanställda – den statliga värdegrunden. Här hittar du också frågor och svar om vad det innebär att vara statsanställd och tips på dilemmaövningar som kan utveckla din förmåga att hantera svåra situationer. Målet är att bidra till en god förvaltningskultur och ge dig en trygghet i rollen som statsanställd.


Sex grundläggande principer

Demokrati

Som statsanställd arbetar du på medborgarnas uppdrag och ser till att de beslut som riksdagen och regeringen fattar blir verklighet. Du ska uppträda på ett sätt som bidrar till att bygga och bevara förtroendet för myndigheterna och staten.


Legalitet

Du känner till och följer de lagar och regler som gäller. Legalitetsprincipen betyder att den verksamhet som myndigheterna bedriver är rättssäker. 


Objektivitet

Alla måste kunna lita på att du som är statsanställd agerar sakligt och opartiskt. Du måste därför vara uppmärksam på de intressekonflikter som kan uppstå. Det innebär bland annat att du anmäler bisysslor och jäv till arbetsgivaren och att du självklart inte agerar korrupt. 


Fri åsiktsbildning

Öppenhet är en grundprincip i demokratin. Yttrandefrihet, meddelarfrihet och offentlighet gäller. I staten finns det också förbud mot efterforskning och repressalier som innebär att arbetsgivaren inte får ta reda på källor eller visselblåsare eller att straffa den som uttalat sig kritiskt i media.


Respekt

Du behandlar alla människor lika och med respekt. Det innebär att du inte tummar på de mänskliga fri- och rättigheterna eller diskriminerar någon på grund av till exempel kön, ålder, etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning. 


Effektivitet och service

I staten ska du förena effektivitet med service och tillgänglighet. Du informerar, vägleder och ger råd på ett enkelt och begripligt sätt och så snabbt som möjligt. Du utför också dina uppgifter på ett effektivt sätt och hushållar med resurserna.


Värdegrunden måste konkretiseras och diskuteras

Den statliga värdegrunden är formulerad på en övergripande nivå. Därför är det viktigt att myndigheterna konkretiserar vad principerna innebär för dem så att du som medarbetare får vägledning i hur du ska agera.

De olika principerna hamnar också ofta i konflikt med varandra. Vad ska du välja, rättssäkerhet eller effektivitet? Vad kan och bör du som statsanställd uttala offentligt? Den här sortens konflikter måste var och en av oss lösa i vardagen. Dilemmaträning är ett sätt att utveckla förmågan att hantera svåra situationer och att bygga en god förvaltningskultur. Om du är nyfiken på hur du kan leda dilemmasamtal, gå vår webbutbildning.