Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Det handlar inte om rätt svar utan om rätt förhållningssätt

Arbetet med förvaltningskulturen måste återkomma som en röd tråd i allt. Det ska inte vara något som bara avhandlas på särskilda seminarier, utan det måste vara levande i det dagliga arbetet. Det är en utmaning att åstadkomma det på en så stor och geografiskt spridd myndighet som Försäkringskassan, konstaterar myndighetens tidigare generaldirektör Ann-Marie Begler.

Anne-Marie Begler– Vi utgår väldigt mycket från den statliga värdegrunden i vårt arbete med en god förvaltningskultur. Den täcker allt och den är förankrad i lagstiftningen. Så vi arbetar för att den ska genomsyra allt. Vi har en ledningspolicy som knyter an till den statliga värdegrunden, och vi har tagit fram en egen etisk kod just för vår verksamhet, som ska koppla den statliga värdegrunden.

Arbetet med värdegrunden ska vara inskrivet i målen på alla nivåer av organisationen. De konkreta målen ska sedan sättas på enhetsnivå, i deras styrdokument, där det faktiska arbetet görs. Ledningen ska leda och följa upp hur arbetet går, bland annat i verksamhetsredovisningen.

– Där kommer vi att välja ut några områden som är särskilt viktiga att följa upp, och där kommer arbetet med värdegrunden att vara ett av de områden vi fokuserar särskilt på.

Ständig diskussion om etiska dilemman

Ann-Marie Begler säger att Försäkringskassan har tagit fram en uppsättning etiska dilemman som personalen kan stöta på i den vardagliga verksamheten. Det kan exempelvis handla om att någon sett att en medarbetare på sociala medier haft rasistiska åsikter eller andra diskriminerande åsikter. Då kan personalen diskutera hur de skulle reagera i en sådan situation.

– Tanken är att medarbetarna ska diskutera dessa etiska dilemman som en del av den löpande verksamheten, på arbetsplatsmöten, enhetsmöten eller på andra återkommande träffar. Det handlar inte om att hitta rätt svar, utan om att använda dessa dilemman som ett sätt att bli medveten om värdegrunden och arbeta in det förhållningssättet i det dagliga arbetet. Arbetet med förvaltningskulturen och den statliga värdegrunden ska återkomma som en röd tråd i allt vi gör på myndigheten. Det ska inte vara något vi bara tar upp på särskilda seminarier, utan det måste integreras i det löpande arbetet.

Försäkringskassan har även skrivit till regeringen när det gäller en fråga som är specifik för just försäkringskassans arbete. Det handlar om att det inte bör vara tillåtet om att äga aktier i den typ av företag som är verksamma inom vissa branscher om man arbetar på Försäkringskassan. Det kan exempelvis gälla assistansbolag, privata vårdgivare eller tandvårdsföretag. För att ha ett sådant förbud måste det vara inskrivet i myndighetens instruktion.

Hitta utbildningsvägar

Myndigheten har en plattform som heter Kunskapsstudion som alla medarbetare kan delta i. Det är ett seminarium dit medarbetarna kan komma om de vill, men som också webbsänds, så medarbetare kan delta i det även om de inte kan närvara fysiskt. Det tar upp olika dagsaktuella frågor som är viktiga för verksamheten, som budgetpropositionen, sjukförsäkringen eller forskning kring brott inom välfärden.

– Men det är också ett utmärkt forum för att ta upp frågor om myndighetens förvaltningskultur och den statliga värdegrunden. Jag ser också till att prata mycket med cheferna. Vi har bland annat tagit fram ett utbildningsmaterial som de ska sprida.

Ann-Marie Begler är också ute och pratar med olika delar av myndigheten varje vecka, och tar då alltid upp frågor som direkt eller indirekt rör värdegrunden.

Viktigt för legitimiteten

Socialförsäkringen omsätter mycket pengar. Den är också central för många människors välfärd. Så socialförsäkringen måste leverera.

– Människor ska känna en tilltro till myndigheten och socialförsäkringen. Målplaneringen och resultatstyrningen vilar på värdegrunden, med områden som vi prioriterar. Det kan handla om rättssäkra beslut, god service, att på ett effektivt sätt hushålla med statens pengar, så skattebetalarna får ut så mycket värde som möjligt för skattepengarna.

Hon säger att hon inte fått så mycket återkoppling från organisationen som hon kanske hoppats på.

– Det är nog ett tecken på att vi inte nått ut så bra som vi skulle vilja. Så det måste vi fortsätta jobba med. Det är en utmaning att verkligen få ut diskussionen i hela myndigheten. Försäkringskassan är en stor myndighet, så det tar tid.