Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Enhetlighet är viktigt men alla måste inte göra exakt likadant

Förändringsarbete tar tid. Det måste man respektera. Det är också nödvändigt att involvera alla medarbetare, att alla känner att de får komma till tals. Det säger Anders Perklev, tidigare riksåklagare och chef för Åklagarmyndigheten.

– Det är viktigt att hela tiden skapa tillfällen då medarbetare kan mötas för att ta upp frågor de tycker är viktiga. Det är ett fortlöpande utvecklingsarbete.

Anders PerklevDet finns många anledningar att arbeta för en god förvaltningskultur, säger Anders Perklev, tidigare riksåklagare på Åklagarmyndigheten.

– Ett väsentligt skäl är att vi ska ha en verksamhet som fungerar bra. De anslag vi får ska ge så bra utbyte som möjligt. Vi ska också ha bra och enhetliga rutiner i hela myndigheten, så medborgare får samma service oavsett vilken del av verksamheten de kommer i kontakt med eller vilken del av landet de bor i. Vi ska givetvis även ha ett gott bemötande, och bemötandet ska vara enhetligt.

Vägen är målet

Åklagarmyndigheten tog för några år sedan fram etiska riktlinjer. Riktlinjerna gäller för all personal inom åklagarväsendet, inte bara åklagare, utan också den administrativa personalen. Anders Perklev menar att arbetet med att ta fram riktlinjerna var minst lika viktiga som deras innehåll.

– Vi hade en arbetsgrupp som tog fram ett utkast tillsammans med en förklarande text. Den fungerade sedan som underlag för en diskussion i myndigheten, där varje åklagarkammare hade sin diskussion med konkreta frågor att diskutera utifrån. Vår tanke var att värdet i riktlinjerna kanske inte främst är att de finns tryckta i en skrift, utan vägen man tar fram dem på, att man diskuterar sådana frågor.

Dessa riktlinjer används sedan bland annat i den omfattande utbildning alla nya åklagare får.

– Utbildningen är en viktig del. Men det är också viktigt att hela tiden skapa tillfällen då medarbetare kan mötas för att ta upp frågor de tycker är viktiga. Så vi måste arbeta på flera olika sätt för att förankra. Det gäller både olika typer av chefsmöten och möten i mindre kretsar. Det är ett fortlöpande utvecklingsarbete.

Viktigt med öppna diskussioner

Anders Perklev tycker att de har ett bra diskussionsklimat på myndigheten, även om givetvis långt ifrån alla alltid är ense.

– Ibland kan diskussionen vara ganska tydlig och animerad. Jag tror det är viktigt att det får vara högt till tak. Alla medarbetare måste få utrymme att komma till tals, att kunna diskutera fritt.

För att främja ett bra diskussionsklimat har myndigheten bland annat ett fritt diskussionsforum på intranätet.

– När det kommer fram frågor eller synpunkter som är viktiga så skapar vi tillfällen vid möten för representanter från olika delar av verksamheten att säga sitt, så att vi i ledningen kan fånga upp det. Jag uppfattar det som att diskussionen bland personalen är engagerande, att de tycker det är meningsfullt att föra denna typ av diskussioner.

Det tar tid

Anders Perklev konstaterar att man ska ha respekt för att förändringsarbete tar tid.

– Det är inte tillräckligt att man tar fram ett dokument och lägger det på intranätet. Man måste få både chefer och medarbetare med sig, hela vägen ut i organisationen. Det är också viktigt att arbeta via cheferna, så att det som går ut till medarbetarna är väl förankrat hos cheferna, så de kan stå bakom det arbetssätt som myndigheten föreskriver. Det gäller både cheferna på åklagarsidan och de administrativa cheferna.

Den geografiska spridningen är en utmaning

En utmaning som Åklagarmyndigheten delar med åtskilliga andra myndigheter är att den är utspridd över hela landet, i Åklagarmyndighetens fall 39 åklagarkammare och ytterligare några enheter.

– Vi kan se detta i statsförvaltningen generellt, att tidigare regionalt uppdelade myndigheter slås ihop. Det är nog nödvändigt av olika skäl, men det är en resa som inte är helt lätt. Det kan finnas en lokal sammanhållning och det kan ha funnits olika sätt att arbeta. När lokala eller regionala myndigheter slås ihop till en myndighet kan de givetvis uppleva att det blir mer centralstyrt. Det är förståeligt. Det gör att det kräver både tid och ett uthålligt arbete för att skapa en enhetlig myndighetskultur.

Det måste få finnas olika arbetssätt

Men det kan även få vara lite olika inom en myndighet, säger han. Alla behöver inte göra exakt lika.

– Man ska fundera på hur mycket likriktning som behövs. Sverige är inte så homogent. Det skiljer ganska mycket mellan storstäder och mindre orter. Det måste få finnas lite olika arbetssätt. Det är också ofta bra om beslut fattas så långt ut i verksamheten som möjligt, och man ska inte styra allt. Så länge skillnader i arbetssätt inte drabbar enhetligheten i rättstillämpningen eller servicen till medborgarna måste det finnas ett visst utrymme för att göra olika.