Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Statlig värdegrund för att värna demokratin

Läkemedelsverket arbetar målmedvetet och ambitiöst med den statliga värdegrunden sedan flera år. Med hjälp av engagerade kulturbärare pågår ständiga diskussioner om de värderingar som statsanställda ska förhålla sig till – även i svåra situationer. Det ökar medvetenheten om vad det innebär att arbeta på uppdrag av medborgarna.

Läkemedelsverkets generaldirektör, Catarina Andersson Forsman, har ett stort engagemang för en god förvaltningskultur och ”den gode byråkraten”. Detta engagemang sprider sig och ger många bärare av den statliga värdegrunden på myndigheten.

Catarina Andersson Forsman

Kopplar uppdraget till den statliga värdegrunden

Läkemedelsverket arbetar för att läkemedel och medicintekniska produkter är säkra, effektiva och av god kvalitet. Myndighet har expertkompetens och starka professioner som arbetar med ett läkemedels hela livscykel – från godkännande till tillsyn.

I sitt arbete med förvaltningskultur och den statliga värdegrunden utgår myndigheten från hur riksdag och regering styr landet och myndigheten är den förlängda armen för att genomföra besluten. Det har hjälpt dem att förstå vad myndigheten har för uppdrag.

Har man förståelse för hur Sverige styrs och myndighetens roll blir det lättare att förstå betydelsen av den statliga värdegrunden, säger Catarina Andersson Forsman. Den statliga värdegrunden är ett fantastiskt stöd i att värna demokratin.

Den statliga värdegrunden bygger på demokrati, legalitet, objektivitet, respekt, fri åsiktsbildning samt effektivitet och service. Men det är förhållningssätt och principer som i vardagen kan konkurrera med varandra. Läkemedelsverket har bland annat använt sig av interaktiv teater vid verksdagar med alla medarbetare på myndigheten för att visualisera frågeställningar och konflikter som kan uppstå när olika värderingar står i motsats till varandra och måste värderas.

Till detta har ett antal seminarium genomförts under de senaste två åren i samarbete med ett par universitet där några av dessa skett i samverkan med systermyndigheter i Uppsala. Seminariernas syfte har varit att öka förståelsen hos chefer och medarbetare om hur den statliga värdegrunden kopplar till arbetet i vardagen. Läkemedelsverket har också en viktig introduktionsutbildning som myndigheten själva ger alla nyanställda – Statliga värdegrunden och tjänstemannarollen.

Många kulturbärare för ett aktivt värdegrundsarbete

Cheferna har ett särskilt ansvar för den statliga värdegrunden men på Läkemedelsverket finns det fler som driver frågorna. De har en grupp för värdegrundsfrågor, som tillsammans har olika kompetenser från myndigheten. Gruppen kommer med tankar och idéer om hur frågorna kan lyftas. De tar bland annat fram aktuella case – månadens dilemma – som delas på intranätet och diskuteras på enheterna. Även ledningsgruppen diskuterar dilemmana varje månad. Gruppen har också satt upp en tavla med värdeorden i varje sammanträdesrum för att påminna: Tänk på det här!

Alla har ett ansvar och på Läkemedelsverket har vi många drivna bärare av den statliga värdegrunden. Även det lokala facket driver på värdegrundsarbetet. De håller koll på att diskussionen är igång och att dilemman diskuteras kontinuerligt, berättar Catarina Andersson Forsman.

Kompetensutvecklar cheferna med hjälp av Statskontoret

För att öka chefernas kunskap om en god förvaltningskultur och rollen som statsanställd har Statskontoret utbildat samtliga chefer i organisationen. Vid flera tillfällen har Statskontoret hållit workshoppar där föreläsningar varvas med praktiska övningar och diskussioner. Utbildningstillfällena har skräddarsytts utifrån myndighetens behov och riskfaktorer.

Nu är cheferna bättre rustade och har fått goda förutsättningar att leda diskussioner om värdegrundsfrågor, dilemma etc. Detta är viktigt eftersom myndigheten rekryterar från den privata sektorn där man inte naturligt har statlig värdegrund med sig i sin tjänsteutövning, säger Catarina Andersson Forsman.