Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Hur och när ska det hända?

Det finns flera olika verktyg och aktiviteter som myndigheter kan använda sig av i arbetet med en god förvaltningskultur. Vilka verktyg och aktiviteter som är lämpliga och när de ska genomföras behöver naturligtvis anpassas efter vad som ska hända och varför.

Analysera riskerna

Myndigheterna bör identifiera vad som ska göras och varför det ska ske. Detta kan också ses som ett sätt att analysera myndighetens risker och utifrån dessa besluta om ändamålsenliga åtgärder. Vissa myndigheter ska göra en riskanalys men det är bra för alla myndigheter att arbeta på ett strukturerat sätt när de analyserar sin omvärld och sina risker.

Utbilda

Alla medarbetare och chefer behöver veta vad som förväntas av dem som statsanställda. I det ingår att känna till principerna i den statliga värdegrunden och ha god kunskap om relevanta lagar och regler, till exempel om jäv och bisysslor.

Statskontoret erbjuder utbildningar och workshops som handlar om arbetet med en god förvaltningskultur. Kontakta oss gärna om du vill ha tips och råd om hur ni kan lägga upp och diskutera frågor om en god förvaltningskultur och rollen som statsanställd på din arbetsplats. Läs mer om våra utbildningar

Samtala

Alla chefer och medarbetare behöver ha kompetens att hantera svåra situationer där det inte finns enkla svar och lösningar. Att föra samtal om etiska frågor är ett sätt att stärka kompetensen att fatta kloka beslut i svåra situationer. Ett bra sätt att närma sig frågorna är att utgå från verklighetsnära scenarion, så kallade dilemmaövningar.

I Statskontorets dilemmabank kan du hitta dilemman på en rad olika teman. Vi har också samlat dilemman från flera andra myndigheter

Tydliga men få riktlinjer och koder

Att skapa tydliga interna regler, riktlinjer eller en etisk kod, som till exempel ger svar på hur alla anställda ska hantera representation och gåvor, är ett annat bra sätt att konkretisera värdegrunden och lagreglernas krav på alla statsanställda. På så sätt operationaliserar myndigheten de delar av regelverket som är relevant och sätter det i en verksamhetsnära kontext. Att ha god intern styrning och kontroll med tydlig delegering av ansvar och beslutsrätt skapar en bra grund för en god förvaltningskultur. Det ska vara lätt att veta vad som gäller och lätt att göra rätt!

Exempel på etiska koder.

Prioritera

Arbetet med en god förvaltningskultur kräver kunskap, resurser och tålamod. Det är viktigt att ledningen vågar prioritera bland de frågor som kommit upp då medarbetare och chefer tillsammans identifierat "vad" och "varför". En myndighet mäktar sällan med att åtgärda allt på en gång. Det är bättre att prioritera och göra något än att vänta med att försöka åstadkomma allt på en gång!