Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
24 januari 2014

Utvärdering av politiken för global utveckling

Statskontorets utvärdering av politiken för global utveckling, som tittar på arbetsformer och styrning inom Regeringskansliet, visar att politikens innebörd behöver tydliggörs för att målen ska nås.

Politiken för global utveckling, som riksdagen fattade beslut om redan 2003, ska bidra till en rättvis och hållbar utveckling i världen. Det är en mycket ambitiös politik med visionärt formulerade mål. Enligt Statskontoret motsvarar de resurser som i dag avsätts inte regeringens ambitioner.

Tydligare koppling mellan mål och verksamhet behövs

För att politiken ska få ökat genomslag menar Statskontoret att regeringen behöver klargöra politikens innebörd och vad som förväntas av berörda aktörer. Angivna mål ger inte några riktlinjer om hur politiken ska genomföras. För att målen ska få en styrande roll i regeringens beslutsfattande krävs det en tydligare koppling mellan övergripande mål och den verksamhet som i dag bedrivs inom departementen.

Synliggör politiken

Statskontoret menar att regeringen kan göra mer för att synliggöra politiken. Frågor som är av värdegrundande karaktär behöver lyftas fram regelbundet. Utrikesdepartementet har här ett särskilt ansvar.