Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nyheter

Våra nyheter och pressmeddelanden listas här.

1 juni 2015 Statligt ägda asylbostäder inte kostnadseffektivt Statlig förvaltning och ägande av asylbostäder är inte ett kostnadseffektivt alternativ för staten i jämförelse med nuvarande lösning där Migrationsverket upphandlar bostäder, visar Statskontorets analys. 29 maj 2015 Arbetsplan för utvärdering av Folkbildningen Statskontoret har i sitt uppdrag att utvärdera folkbildningen lämnat en första arbetsplan till regeringen. Arbetsplanen beskriver hur uppdraget ska genomföras med olika aktiviteter, som kartläggningar och pilotstudier. 20 maj 2015 Uppdrag att kartlägga och analysera myndigheters beslut om lokalisering Kartläggningen ska innefatta den statliga närvaron både regionalt och lokalt. Statskontoret ska också följa upp statliga myndigheters beslut om lokalisering och hur dessa påverkar den lokala och regionala arbetsmarknaden. 13 maj 2015 Sjukfrånvaro och långtidsfrånvaro ökar i staten Trenden med ökad sjukfrånvaro i staten håller i sig för tredje året i rad, visar Statskontorets sammanställning av sjukfrånvarostatistik. Långtidsfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron har bytt trendriktning och ökat väsentligt från föregående år. 13 maj 2015 Färre kvinnor i ledningen vid större myndigheter Fördelningen mellan män och kvinnor i statliga myndigheters ledningsgrupper är relativt jämn. Andelen kvinnor varierar mellan verksamhetsområden. För de allra största myndigheterna är fördelningen mer ojämn. Det visar en unik sammanställning från Statskontoret. 30 april 2015 Välkommen till vår nya webbplats I dag är det premiär för nya statskontoret.se som har fått ett modernare utseende, enklare struktur och nya funktioner. 22 april 2015 En antologi om förändringar i svensk statsförvaltning och framtida utmaningar Vilka förändringar har genomförts i svensk statsförvaltning sedan finanskrisen bröt ut? Vilka är erfarenheterna av de senaste årens reformarbete? Hur skiljer sig förändringarna i svensk förvaltning från de reformer som präglat andra europeiska länder? Vilka är de framtida utmaningarna för svensk... 15 april 2015 Utvärdering av regeringens ANDT-strategi Statskontorets utvärdering av regeringens alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksstrategi 2011-2015 visar att strategins utformning varit ändamålsenlig för att nå regeringens mål om att komma till rätta med de problem som bruk och missbruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak orsakar. 15 april 2015 Förbättrad vård för papperslösa De flesta papperslösa i Sverige som söker vård erbjuds vård enligt den nya lagen från 2013, visar Statskontorets uppföljning. Det finns dock hinder i tillämpningen. Den vanligaste orsaken är bristande kunskaper bland vårdpersonal om vad lagen innebär. 14 april 2015 Utvärdering av effektiviseringar inom försvarslogistiken Statskontoret har sedan 2013 följt och utvärderat det arbete som Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV) gemensamt bedriver för att effektivisera försvarslogistiken. Reformen ska leda till en sammanhållen försörjning av materiel och logistik och till att kostnaderna sänks med 760 miljoner...