Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nyheter

Våra nyheter och pressmeddelanden listas här.

24 februari 2017 Skolinspektionen – en välfungerande myndighet vid ett vägval Statskontorets analys visar att Skolinspektionen är en välfungerande och överlag effektiv myndighet. Samtidigt finns det motstridiga förväntningar om vad Skolinspektionen ska göra. 1 februari 2017 Rektorer mer positiva till karriärstegsreformen än lärare Statskontorets undersökning bland drygt 900 rektorer visar att rektorerna är mer positiva till reformen än lärarna men inte lika positiva som huvudmännen. Rektorerna menar att en risk med reformen är splittring bland lärarna. Statskontorets analys av hur reformen implementerats och fungerar visar... 22 december 2016 Samlad uppföljning av den statliga styrningen av kommuner och landsting Statskontoret har haft regeringens uppdrag att analysera och föreslå hur staten samlat, på en övergripande nivå, kan följa upp utvecklingen av den statliga styrningen av kommuner och landsting. 20 december 2016 Den kommunala kostnadsutjämningen och flyktinginvandringen Det ökade antalet asylsökande och nyanlända invandrare påverkar kommunernas och landstingens verksamhetskostnader. Statskontorets utredning visar att kostnadsutjämningen innehåller mekanismer som på flera sätt hanterar kostnadsökningar som följer av en ökad flyktinginvandring. 20 december 2016 En förbättring av tillsynen inom djurens hälso- och sjukvård Statskontoret har analyserat om det vid sidan av den tillsyn av djurhälsopersonal som i dag bedrivs av länsstyrelserna, även bör införas tillsyn av själva verksamheterna inom djurens hälso- och sjukvård. 16 december 2016 Utvärdering av strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck Statskontorets övergripande slutsats är att de statliga insatserna och strukturen i strategin har bidragit till att uppfylla strategins övergripande mål. Vi anser dock att det finns behov av att förtydliga och förbättra roll- och ansvarsfördelning, styrning och samordning, uppföljning samt... 16 december 2016 Visselblåsarfunktioner i staten Statskontoret har kartlagt hur myndigheter under regeringen arbetar med visselblåsarfunktioner för att upptäcka och motverka korruption. Cirka 15 procent av myndigheterna har i dag någon form av visselblåsarfunktion. Den är vanligast bland de större myndigheterna. 15 december 2016 Uppföljning av regionala tillväxtåtgärder Statskontoret har utrett hur uppföljningen av anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ska kunna fokusera på resultatet av insatserna som får medel. 15 december 2016 Uppföljning av regeringens tillfälliga satsning på ökad bemanning i äldreomsorgen Statskontoret har analyserat satsningens utformning, styrning och arbetssätt. Vi bedömer att satsningens utformning är ändamålsenlig och att de aktiviteter som kommunerna har genomfört stödjer satsningens mål om ökad kvalitet och trygghet för de äldre. 30 november 2016 Utvecklad styrning – om sammanhållning och tillit i förvaltningen Statskontoret överlämnar i dag en rapport om hur regeringens styrning av myndigheterna kan utvecklas. En sammanhållen styrning med ett helhetsperspektiv på regeringens politik ställer stora krav på Regeringskansliet. Statskontoret lämnar därför flera förslag om hur Regeringskansliets arbete kan...