Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Etableringen av nyanlända. En uppföljning av myndigheternas genomförande av etableringsreformen

2012:22

Etableringsreformen trädde i kraft i december 2010. Därmed övertog staten det samlade ansvaret från kommunerna att underlätta nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Statskontoret har på uppdrag av regeringen följt genomförandet av etableringsreformen och analyserat hur väl myndigheterna samverkar och samordnar sina verksamheter för att uppnå en effektiv etableringsprocess.

Statskontorets övergripande bedömning är i denna slutrapport att berörda aktörer behöver förstärka samordningen av sina verksamheter. Många nyanlända får inte en etableringsplan inom den tid som regeringen har bestämt. Därtill är inte aktiviteterna tillräckligt anpassade till de nyanländas förutsättningar och behov. Statskontoret bedömer att arbetsmarknadsperspektivet visserligen har förstärkts, men att förväntningarna på etableringsreformen endast har uppfyllts till viss del.