Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20

Statskontoret har på regeringens uppdrag tagit fram ett underlag för bedömning av förekomsten av korruption i kommuner och landsting. I uppdraget har ingått att ge en bild av rättspraxis, forskning och uppfattningen om förekomsten av korruption i kommuner och landsting samt kommun- och landstingsägda företag. Statskontoret har vidare undersökt kunskapsnivån om korruption, vilka interna riktlinjer som finns i den kommunala sektorn samt hur den kommunala revisionen arbetar mot korruption.

Statskontoret konstaterar att antalet anmälningar om korruption i den kommunala sektorn är oförändrat. Samtidigt har uppfattningen bland tjänstemän och förtroendevalda om att det förekommer korruption sedan år 2008 till i dag ökat. Fler säger också att de själva har utsatts för erbjudanden om otillbörliga erbjudanden. Denna medvetenhet leder dock i relativt liten utsträckning till att kommunerna och landstingen vidtar åtgärder mot riskerna för korruption. Statskontoret föreslår därför bland annat att regeringen ska säkerställa att den kommunala sektorn arbetar systematiskt mot korruption. Detta kan ske genom att regeringen sluter en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om att fortsätta arbetet med ett nätverk mot korruption. Nätverket ska stödja kommunerna och landstingen i arbetet för att förebygga och bekämpa korruption. Statskontoret menar även att skyddet för personer som slår larm om oegentligheter, så kallade whistleblowers, bör förstärkas. Statskontoret föreslår också att SKL tar initiativet till att arbeta med en gemensam kommunal värdegrund, som kan motsvara den som finns i den statliga förvaltningen.