Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Kartläggning och bedömning av valideringsinsatser för utrikes födda

2013:6

Statskontoret har på regeringens uppdrag kartlagt och bedömt insatser för att validera utrikes föddas och nyanländas kompetens. Validering syftar till att identifiera och synliggöra en individs kunskaper och kompetenser. I Sverige har validering ofta genomförts i integrationssyfte för att underlätta nyanlända invandrares och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden.

Statskontorets kartläggning visar att få nyanlända invandrare får sin kompetens validerad enligt de yrkesinriktade branschmodeller som Arbetsförmedlingen upphandlar. Vidare framgår att betydligt fler män än kvinnor omfattas av Arbetsförmedlingens valideringsinsatser. Det yrkesområde där flest valideringar genomfördes år 2012 var inom bygg- och anläggningsområdet. Inom den kommunala vuxenutbildningen får däremot främst kvinnor sin kompetens validerad. Inom denna sektor genomfördes flest valideringar inom ämnesområdet omvårdnad.