Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Utvärdering av överenskommelsen mellan regeringen och SKL. Slutrapport

2014:18

Regeringen och Sveriges kommuner och landsting har ingått en överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område. Syftet är att utveckla socialtjänsten i sin helhet och stärka socialtjänstens användning av informationsteknik.

I denna slutrapport utvärderar Statskontoret om överenskommelsen har bidragit till att förbättra socialtjänstens förutsättningar att arbeta evidensbaserat och använda informationsteknik. Statskontoret utvärderar också om överenskommelsen har bidragit till att förstärka huvudmännens arbete med detta.

Statskontoret drar vidare generella slutsatser om överenskommelser som styrmedel. I rapporten analyseras hur överenskommelser bör utformas för att vara så ändamålsenliga som möjligt.