Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27

Hur fördelar universitet och högskolor sina forskningsanslag ur ett jämställdhetsperspektiv? Det har Statskontoret analyserat för ett antal lärosäten som själva anmält intresse att delta. Fjorton lärosäten har svarat på vår enkät om fördelningen. Vi har också genomfört fördjupade fallstudier vid Lunds universitet, Linnéuniversitetet och Högskolan i Skövde.

Studien visar att kvinnor får tillgång till forskningsanslaget i mindre utsträckning än män vid de lärosäten som vi har undersökt. Skillnaden mellan kvinnor och män varierar dock mellan och inom lärosäten.

Jämställdhet har sällan varit ett kriterium när lärosätena har fördelat sina anslagsmedel. Lärosätena har inte heller analyserat sin egen fördelning utifrån kön. Men det skulle de kunna göra. En sådan analys borde enligt Statskontoret vara av stort intresse för universitet och högskolor.