Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Förvaltningspolitikens utveckling

Statskontoret bidrar till förvaltningspolitikens utveckling genom att analysera trender och utvecklingstendenser i den offentliga sektorn. Det gör vi genom att sammanställa kunskapsunderlag, anordna seminarier och delta i internationella samarbeten. 

Offentliga sektorns utveckling

Vi följer löpande utvecklingen i den offentliga sektorn. Det gör vi genom att årligen ge redovisa den offentliga sektorns omfattning och organisation.


Publikationer

Vi ger ut skrifter i serien Om offentlig sektor (OOS). Årligen sammanställer vi en översiktlig bild av den offentliga sektorns omfattning och organisation i skrifterna Offentliga sektorn i korthet och Utvecklingen av en statliga styrningen av kommuner och landsting.


Vi anordnar

En förvaltningspolitisk dag varje år. Vi anordnar också ett antal seminarier om förvaltningspolitik.


Internationellt

Vi arbetar internationellt genom EUPAN – EU:s nätverk för förvaltningsfrågor och i OECD:s Government at a Glance.