Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
Bild på människor i grupp

Myndighetsnätverket mot korruption

Statskontoret har regeringens uppdrag att verka för att utveckla och intensifiera myndigheternas arbete med att upptäcka och förebygga korruption och andra oegentligheter. Detta sker bland annat genom ett statligt myndighetsnätverk mot korruption.

Om nätverket

Myndighetsnätverket mot korruption utgör en plattform för lärande och erfarenhetsutbyte. Det knyter samman befintlig kunskap och de praktiska erfarenheter som finns vid myndigheterna. Genom att placera myndigheternas verksamheter och behov i centrum ska aktiviteterna i nätverket ha hög relevans och vara till nytta för myndigheternas eget arbete med att stärka det förebyggande arbetet och att hantera korruptionsrisker. 

Till myndighetsnätverket mot korruption har 230 myndigheter anslutit sig. Nätverket utgörs av två grupper. Den stora gruppen omfattar alla myndigheter som önskar medverka. Den andra gruppen är mindre och riktar sig främst till myndigheter som göra stora inköp och verkar nära byggbranschen. 

Ambitionen är att hålla fyra möten per år med nätverket i den stora gruppen och ytterligare två med den mindre. Nätverkets möten kommer att vara tematiska och alltid ha något inslag av erfarenhetsutbyte. 

Arbetet med myndighetsnätverket mot korruption kommer löpande att utvecklas tillsammans med myndigheterna. På detta sätt kan nätverket ge bästa möjliga nytta. 

Målgrupp

Målgruppen för nätverket är statliga myndigheter. Medverkan är dock frivillig. Vid varje myndighet som gjort ett aktivt val att ansluta sig finns en kontaktperson som är formellt utsedd att företräda myndigheten i nätverket och vid nätverkets möten. 

Filmer och dokumentation från tidigare möten.