Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Analys av sjukfrånvaron bland statsanställda kvinnor

Statskontoret ska analysera hur myndigheter arbetar för att förebygga och minska den arbetsrelaterade ohälsan, och i vilken utsträckning erfarenheter sprids och delas mellan myndigheter. I uppdraget ingår att analysera arbetet vid myndigheter där sjukfrånvaron bland kvinnor är hög, med särskilt fokus på vilka hinder som finns för att sänka sjukfrånvaron. Statskontoret ska också gå igenom de åtgärder som vidtagits vid myndigheter där sjukfrånvaron bland kvinnor minskat de senaste åren, med särskilt fokus på att lyfta fram goda exempel.