Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Översyn av modellen för att fördela anslaget till länsstyrelserna

Statskontoret ska se över den fördelningsmodell som används för att fördela medel på anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. under utgiftsområde 1 Rikets styrelse. I uppdraget ingår att se över om de sju parametrarna i modellen är relevanta. Statskontoret ska lämna förslag på ny eller reviderad modell som ska kunna tillämpas vid beredningen av myndighetens regleringsbrev för 2021.