Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Uppföljning och utvärdering av omregleringen av spelmarknaden

Regeringens proposition En omreglerad spelmarknad (prop. 2017 /18:220) innehåller förslag till en ny reglering av spelmarknaden, som bygger på ett licenssystem. Statskontoret har i uppdrag att följa upp och utvärdera denna omreglering. Uppföljningen och utvärderingen ska bl.a. titta på effekterna på folkhälsan, konsumentskyddet, statens intäkter från spel och finansieringen av allmännyttiga ändamål. En viktig indikator bör vara i vilken utsträckning som licenssystemet omfattar det spel som tillhandahålls svenska spelare. 

Senast den 1 april 2019, ska Statskontoret redovisa nollmätningar för indikatorerna, dvs. värden som gäller 2018 och som senare resultat kan jämföras med. Därefter ska Statskontoret fram t.o.m. 2022, årligen senast den 1 april redovisa resultatet av sin uppföljning och utvärdering.

Delrapporter