Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utvärdering av Brottsförebyggande rådet

Statskontoret ska granska verksamheten vid Brottsförebyggande rådet, Brå, för att analysera hur Brå har använt sina resurstillskott och hanterat förtydligandena av sina uppgifter. I uppdraget ingår att bedöma om syftet att stärka Brås roll som rättsväsendets kunskapscentrum har uppnåtts, och i så fall på vilka sätt.

Statskontoret ska också bedöma hur Brås stöd och samordning av det brottsförebyggande arbetet har utvecklats.