Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utvärdering av folkbildningsinsatser för nyanlända

Folkbildningsinsatserna Svenska från dag ett, Vardagssvenska och Uppsökande och motiverande studieförbundsinsatser syftar till att ge en meningsfull sysselsättning under asyltiden och påskynda en framtida etablering i arbets- och samhällslivet för de som beviljas uppehållstillstånd.

Statskontoret ska utvärdera om genomförandet av insatserna har skett på ett ändamålsenligt sätt utifrån statens syften med folkbildningen.

I uppdraget ingår också att kartlägga hur folkbildningens aktörer har samverkat, såväl nationellt som regionalt och lokalt, samt analysera framgångsfaktorer för genomförandet.