Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nyheter

Våra nyheter och pressmeddelanden listas här.

31 januari 2018 Sammanställning av kunskap om utomeuropeiskt födda kvinnor som står utanför arbetskraften

Statskontoret redovisar i denna rapport en sammanställning av kunskap om utomeuropeiskt födda kvinnor som står utanför arbetskraften. Den svenska arbetsmarknaden kännetecknas av höga krav på formell utbildning och på språkkunskaper, krav som många av de utomeuropeiskt födda kvinnorna inte lever...

19 januari 2018 Den offentliga förvaltningens arbete med att tillgängliggöra offentlig information

Statskontoret har genomfört en samlad uppfölj­ning av den offentliga sektorns arbete med att tillgängliggöra handlingar för att andra ska kunna vidareutnyttja dem. Vår undersökning visar att arbetet på en övergripande nivå utvecklas långsamt.

16 januari 2018 Fler uppgifter för Regelrådet

Regelrådet granskar de konsekvensutredningar som görs i samband med utredningar, lagstiftning och annan regelgivning. Statskontoret har utrett om Regelrådet bör få en utökad rådgivande roll när EU-lagstiftning införlivas i svensk rätt. Vår analys visar att det inte finns förutsättningar för att...

22 december 2017 Kostnader för små myndigheter

Statskontoret har undersökt hur små myndigheters kostnader förhåller sig till större myndigheter. I promemorian analyserar vi olika typer av kostnader per årsarbetskraft mellan myndigheter av olika storlekar. Med små myndigheter menar vi i detta fall myndigheter med upp till 30 årsarbetskrafter....

21 december 2017 Den statliga värdegrunden – professionella värderingar för en god förvaltningskultur

I vårt arbete med att främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur i staten har vi tagit fram en skrift som beskriver vilka professionella värde­ringar som ska prägla alla statsanställda – den statliga värdegrunden.

21 december 2017 Ett stärkt arbete mot korruption och andra oegentligheter i statsförvaltningen

Inom ramen för arbetet med en god förvaltningskultur har Statskontoret fått i uppdrag att särskilt verka för att utveckla och intensifiera arbetet med att upptäcka och förebygga korruption och andra oegentligheter i staten. I enlighet med uppdraget har detta skett genom två olika aktiviteter.

15 december 2017 Migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna

Statskontoret har kartlagt och analyserat kostnaderna för utlandsmyndigheternas migrationsverksamhet.

15 december 2017 Analys av Riksteatern

Statskontoret bedömer att Riksteatern i allt väsentligt fullgör sitt uppdrag om att producera, arrangera och främja scenkonst. Riksteatern har ett brett uppdrag och genomför insatser inom alla de områden som finns i regeringens riktlinjer. Vi bedömer också att Riksteatern har tagit tag i många...

14 december 2017 Från offentligt till privat. En kartläggning av överlåtelser av kommunalt driven verksamhet

Statskontoret har kartlagt överlåtelser av kommunalt driven verksamhet under tidsperioden 2007-2016. Statskontoret har bland annat kartlagt vad överlåtelsen omfattat, överlåtelsebeloppen och vem som övertagit verksamheten.

30 november 2017 Utvärdering av statsbidrag för lärarlönelyftet

Lärarlönelyftet är regeringens satsning på höjda löner till särskilt kvalificerade lärare och vissa andra personalkategorier. Statskontoret har haft i uppdrag att utvärdera hur statsbidraget har implementerats, fungerat och nyttjats av skolhuvudmännen. Statskontoret lämnar idag den 1 december...