Till huvudinnehåll

Myndigheter som ställer om sin verksamhet

Statskontoret ska i en egeninitierad studie undersöka hur myndigheter arbetar för att få snabb och effektiv utväxling när myndigheter ställer om sin verksamhet. I vissa fall kan myndigheter ställas inför att anslagen eller uppdragen ändras snabbt. Det kan till exempel handla om att myndigheter snabbt behöver skala upp eller ner verksamheten, eller att myndigheterna på andra sätt är tvungna att på kort tid förändra sin verksamhet eller sina arbetssätt.

Vi utgår från följande preliminära frågeställningar:

  • Hur hanterar myndigheter en situation när de snabbt behöver skala upp, skala ner eller ställa om verksamheten?
  • Vilka generella utmaningar brukar uppstå i samband med snabba omställningar?
  • Vilka risker finns när myndigheter snabbt behöver ställa om sin verksamhet?
  • Vilka framgångsfaktorer finns när det gäller myndigheters förmåga att snabbt och effektivt ställa om?
  • Vad kan myndigheterna göra för att försöka bibehålla effektiviteten och kvaliteten i verksamheten medan de ställer om?
  • Vad blir viktigt för regeringen att ta hänsyn till i myndighetsstyrningen av verksamheter som genomgår större förändringar?

Studien kommer vara en del i Statskontorets skriftserie Om offentlig sektor, OOS, som vi tar fram utifrån vårt instruktionsenliga uppdrag att bistå regeringen med underlag för att utveckla förvaltningspolitiken.