Till huvudinnehåll

Pågående uppdrag

Här hittar du våra pågående utredningsuppdrag. När utredningen är klar publiceras resultatet, oftast i form av en rapport.

Vår verksamhet styrs till stor del av de uppdrag som regeringen lägger på oss. Vi gör också ett mindre antal egeninitierade studier varje år.

Myndighetsanalys av Läkemedelsverket Kartlägga och analysera arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar av statliga stöd till företag och andra juridiska personer Myndighetsanalys av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) Utvärdera insatser och åtgärder för ökad kvalitet och likvärdighet i skolväsendet Föreslå åtgärder för en stärkt livsmedelsberedskap hos kommuner och regioner Göra en översyn av statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället Följa upp hur långt berörda myndigheter kommit i tillämpningen av förordningen (2018:1264) om digitalt inhämtande av uppgifter från företag Analysera korruption och korruptionsrisker inom kommuner och regioner Följa upp och analysera den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott Följa upp och analysera kunskapslyftet för barnets rättigheter Myndighetsanalys av Statens centrum för arkitektur och design Utreda arbetet för att minska och motverka segregation Analysera kommunal samverkan Ta fram och tillhandahålla en introduktionsutbildning för statligt anställda Utreda förutsättningarna för Sjöfartsverkets verksamhets- och finansieringsform Redovisning av praktik för personer med funktionsnedsättning hos statliga myndigheter Redovisning av praktik för nyanlända arbetssökande hos statliga myndigheter Analys av genomförandet av ett intensivår för nyanlända Granskning av Försäkringskassans genomlysning av förvaltningen av sjukförsäkringen Främja arbetet mot korruption i den offentliga förvaltningen Uppföljning av statens styrning av kommuner och regioner