Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
bild som beskriver pufflänk

Aktuellt

30 april 2021 Praktik i staten – en fördjupad uppföljning

Statskontoret har på regeringens uppdrag följt upp myndigheternas arbete med satsningen Praktik i staten. Mellan 2016 och 2020 har drygt 200 myndigheter haft i uppdrag att för praktik ta emot nyanlända personer och personer med...

23 april 2021 Statens historiska museer bedriver en uppskattad verksamhet men insatser behövs för att säkra att samlingarna bevaras på lång sikt

Statskontoret har genomfört en myndighetsanalys av Statens historiska museer. Vi har undersökt hur myndigheten fullgör sitt uppdrag och hur interna och externa faktorer påverkar möjligheterna att göra det.

15 april 2021 Arbetsmiljöverkets interna styrning och tillsynens effektivitet efter resursförstärkningen

Statskontoret har på regeringens uppdrag analyserat Arbetsmiljöverkets tillsyn, interna styrning och uppföljning samt myndighetens samråd med arbetsmark

31 mars 2021 Utvecklingen av den statliga styrningen av kommuner och regioner 2020

Statskontoret kartlägger årligen statens styrning av kommuner och regioner, både hur omfattande styrningen är och hur den utvecklas. Årets kartläggning visar bland annat att totalt 42 nya eller ändrade lagar och förordningar har börjat att gälla...

29 mars 2021 Kommunernas ansvar och organisering för att ta emot nyanlända

Statskontorets kartläggning av kommunernas verksamhet för att ta emot nyanlända visar att det oftast är socialnämnden eller kommunstyrelsen som har det övergripande organisatoriska ansvaret. Kommunernas verksamhet avser främst insatser som de är...

29 mars 2021 Spelandet hos företag utan svensk licens ökade under 2020

Svenskarnas spelande hos företag utan svensk spellicens ökade under förra året. Myndigheterna har också svårt att stoppa de olicensierade företagen från att rikta spel mot svenska spelare. Det konstaterar Statskontoret i en uppföljning av hur den...

15 mars 2021 Modell för uppföljning av förvaltningspolitikens utveckling

Målet för den statliga förvaltningspolitiken är en innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt...

15 mars 2021 Insatser mot mäns våld mot kvinnor behöver bli mer kunskapsbaserade

Statskontoret har analyserat myndigheternas arbete med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Vår utredning visar att myndigheterna har gjort många insatser för att stärka arbetet. Nu behöver myndigheterna arbeta för att den kunskap som...

3 februari 2021 Likvärdighetsbidraget når ut till de skolor som har störst behov

Många skolhuvudmän använder likvärdighetsbidraget till insatser på skolor där elever har svårare socioekonomiska förutsättningar, exempelvis genom satsningar på mer och bättre utbildad personal. Det visar Statskontorets utvärdering av...

1 februari 2021 Kartläggning av kommunernas mottagandeverksamhet – delredovisning

Statskontoret har i uppdrag att kartlägga hur kommunernas verksamhet för mottagande av nyanlända är organiserad. En muntlig delredovisning har presenterats för Arbetsmarknadsdepartementet.

Läs tidigare nyheter