Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
bild som beskriver pufflänk

Aktuellt

3 februari 2021 Likvärdighetsbidraget når ut till de skolor som har störst behov

Många skolhuvudmän använder likvärdighetsbidraget till insatser på skolor där elever har svårare socioekonomiska förutsättningar, exempelvis genom satsningar på mer och bättre utbildad personal. Det visar Statskontorets utvärdering av...

1 februari 2021 Kartläggning av kommunernas mottagandeverksamhet – delredovisning

Statskontoret har i uppdrag att kartlägga hur kommunernas verksamhet för mottagande av nyanlända är organiserad. En muntlig delredovisning har presenterats för Arbetsmarknadsdepartementet.

29 januari 2021 Organiseringen av den internationella adoptionsverksamheten i Sverige

Statskontoret har sett över organiseringen av den internationella adoptionsverksamheten i Sverige och övervägt om organiseringen bör förändras.

22 januari 2021 God förvaltningskultur i praktiken

Statskontoret har undersökt hur myndigheterna arbetar för att uppnå en god förvaltningskultur och vilka utmaningar som myndigheterna ställs inför i det arbetet. Enligt Statskontorets samlade erfarenhet är faktorerna samsyn om uppdraget, intern...

18 december 2020 Statliga myndigheters arbete med arbetsrättsliga villkor

Statliga myndigheter är sedan den 1 juni 2017 skyldiga att i vissa fall ställa arbetsrättsliga villkor när de upphandlar. Statskontoret har på uppdrag av regeringen följt upp och analyserat hur statliga myndigheter arbetar med denna uppgift.

16 december 2020 Översyn av avgiftssystemet för prövning och tillsyn som sker enligt miljöbalken

Statskontoret har sett över avgiftssystemet enligt miljöbalken, med fokus på de verksamheter och områden som omfattas av förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (FAPT) och förordningen om bekämpningsmedelsavgifter.

15 december 2020 Analys av kostnader för Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017–2018

Statskontoret har utvärderat kostnaderna, inklusive kostnadseffektiviteten, för det svenska medlemskapet i FN:s säkerhetsråd 2017–2018.

11 december 2020 Förvaltningsmodellen innebär både begränsningar och möjligheter i kristider

Den svenska förvaltningsmodellen ger regeringen långtgående möjligheter att styra myndigheter och påverka arbetet i regioner och kommuner. Men i praktiken begränsas regeringens möjligheter att styra av flera skäl. Det visar Statskontorets studie...

30 november 2020 Styrningen av Sida behöver utvecklas

I en rapport till regeringen föreslår Statskontoret och Ekonomistyrningsverket (ESV) att regeringen uppdaterar Sidas uppdrag och uppgifter. Regeringens styrning bör bli mindre detaljerad och utformas så att målen som styr Sidas verksamhet renodlas...

30 november 2020 Begränsa Skolinspektionens hantering av klagomål

Statskontoret har utrett hur klagomålshanteringen i skolan kan fungera bättre. Vår utredning visar att många klagomål anmäls till Skolinspektionen utan att anmälaren först har varit i kontakt med skolans huvudman. Detta leder till att det tar...

Läs tidigare nyheter