Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
Sommarbild

Aktuellt

8 juni 2021 Sammanställning över alla statsbidrag till kommuner och regioner

Statskontoret redovisar en förteckning över samtliga statsbidrag till kommuner och regioner 2020. Förteckningen innehåller bland annat information om hur mycket medel staten betalat ut till kommuner och regioner inom ramen för respektive...

1 juni 2021 Statlig satsning på lärarlöner påverkar lönebildningen

Regeringens satsning på höjda lärarlöner har gjort att över hälften av lärarna har fått högre lön, visar Statskontorets utvärdering. En satsning som i praktiken påverkat lönebildningen för lärare.

12 maj 2021 Sjukfrånvaron i staten ökade marginellt under 2020

Den totala sjukfrånvaron i staten ökade med 0,1 procent mellan 2019 och 2020. Däremot minskade långtidsfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron. Det visar Statskontorets sammanställning av sjukfrånvarostatistiken i staten 2020.

30 april 2021 Praktik i staten – en fördjupad uppföljning

Statskontoret har på regeringens uppdrag följt upp myndigheternas arbete med satsningen Praktik i staten. Mellan 2016 och 2020 har drygt 200 myndigheter haft i uppdrag att för praktik ta emot nyanlända personer och personer med...

23 april 2021 Statens historiska museer bedriver en uppskattad verksamhet men insatser behövs för att säkra att samlingarna bevaras på lång sikt

Statskontoret har genomfört en myndighetsanalys av Statens historiska museer. Vi har undersökt hur myndigheten fullgör sitt uppdrag och hur interna och externa faktorer påverkar möjligheterna att göra det.

15 april 2021 Arbetsmiljöverkets interna styrning och tillsynens effektivitet efter resursförstärkningen

Statskontoret har på regeringens uppdrag analyserat Arbetsmiljöverkets tillsyn, interna styrning och uppföljning samt myndighetens samråd med arbetsmark

31 mars 2021 Utvecklingen av den statliga styrningen av kommuner och regioner 2020

Statskontoret kartlägger årligen statens styrning av kommuner och regioner, både hur omfattande styrningen är och hur den utvecklas. Årets kartläggning visar bland annat att totalt 42 nya eller ändrade lagar och förordningar har börjat att gälla...

29 mars 2021 Kommunernas ansvar och organisering för att ta emot nyanlända

Statskontorets kartläggning av kommunernas verksamhet för att ta emot nyanlända visar att det oftast är socialnämnden eller kommunstyrelsen som har det övergripande organisatoriska ansvaret. Kommunernas verksamhet avser främst insatser som de är...

29 mars 2021 Spelandet hos företag utan svensk licens ökade under 2020

Svenskarnas spelande hos företag utan svensk spellicens ökade under förra året. Myndigheterna har också svårt att stoppa de olicensierade företagen från att rikta spel mot svenska spelare. Det konstaterar Statskontoret i en uppföljning av hur den...

15 mars 2021 Modell för uppföljning av förvaltningspolitikens utveckling

Målet för den statliga förvaltningspolitiken är en innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt...

Läs tidigare nyheter