Till huvudinnehåll

Om Statskontoret

Statskontoret arbetar för att främja en effektiv och demokratisk statsförvaltning. Vi analyserar, utvärderar och följer upp den offentliga förvaltningen.

Statskontoret är regeringens utredningsmyndighet

Statskontoret gör utredningar och utvärderingar inom alla sektorer. Våra rapporter används för effektivisering och omprövning av statlig verksamhet.

Vi följer upp och utvecklar förvaltningspolitiken

Vi bidrar till förvaltningspolitikens utveckling genom att analysera trender och utvecklingstendenser, sammanställa kunskapsunderlag och anordna seminarier. Vi följer också upp den statliga sektorns utveckling och strategiska kompetensförsörjning, samt utvecklingen av statens styrning av kommuner och regioner.

Vi främjar en god förvaltningskultur i staten

Statskontoret har i uppdrag att främja en god förvaltningskultur i staten. Det gör vi bland annat genom att ta fram kunskapsunderlag och anordna workshops och seminarier. Vi driver också Myndighetsnätverket mot korruption. Mer om detta arbete kan du läsa på forvaltningskultur.se.


 Instruktion |  Regleringsbrev |  Årsredovisning 2023 |  Budgetunderlag 2024–2026