Till huvudinnehåll

Organisationskulturens betydelse för myndigheters resultat

Statskontoret genomför just nu en egeninitierad studie om organisationskulturens betydelse för myndigheters resultat. Studien ingår i skriftserien Om offentlig sektor (OOS) och kommer att publiceras i maj 2024.

Statskontoret har tidigare identifierat fyra faktorer som viktiga för att åstadkomma och upprätthålla en god förvaltningskultur, nämligen samsyn om uppdraget, intern styrning, ledarskap och medarbetarskap samt utbildning och fortbildning. I denna studie lägger vi vikt vid de mjuka faktorerna för en god förvaltningskultur. Det är också dessa delar som i litteraturen ofta kallas för organisationskulturen.

Studien syftar till att visa på hur organisationskulturen kan påverka myndigheters möjligheter att uppnå ett gott resultat. Vi sammanställer vår egen kunskap på området, från våra tidigare rapporter och myndighetsanalyser. En egen empiriinsamling i form av fallstudier från sju myndigheter är också en del av underlaget. Vi använder oss också av organisationsforskning och beteendeforskning i studien och fokusgrupper med utredare från Statskontoret.