Till huvudinnehåll

Antalet riktade statsbidrag till kommuner och regioner har ökat över tid

Under 2022 fanns det sammanlagt 182 riktade statsbidrag som gick till kommuner och/eller regioner. Antalet har i princip varit samma sedan 2020. Men i ett längre perspektiv har de riktade statsbidragen ökat i både antal och omfattning.

Flest riktade statsbidrag finns inom områdena vård och omsorg samt utbildning

Statens styrning med riktade statsbidrag är främst riktad mot områdena vård och omsorg samt utbildning. Ungefär hälften av de riktade statsbidragen finns inom dessa områden. Statskontoret har under de senaste åren utvärderat två riktade statsbidrag inom utbildningsområdet, och ett inom äldreomsorgsområdet:

  • Utvärdering av statsbidrag för lärarlönelyftet. Slutrapport. 
  • Olika vägar till likvärdig skola – utvärdering av likvärdighetsbidraget till skolan. Slutrapport. 
  • Ökad bemanning inom äldreomsorgen. En uppföljning av regeringens tillfälliga satsning 2015–2018. Slutrapport. 

De riktade statsbidragen är viktiga för kommuner och regioner…

De riktade statsbidragen är en viktig inkomstkälla för kommuner och regioner. De extra resurser som de riktade statsbidragen innebär kan stärka de kommunala verksamheterna och möjliggöra satsningar som annars inte vore genomförbara.

…men bidragen försvårar planeringen och skapar administration

Den stora mängden riktade statsbidrag och hur de är utformade kan få flera negativa konsekvenser för kommuner och regioner. Det handlar bland annat om att de riktade bidragen gör det svårt för kommuner och regioner att planera och styra sina verksamheter. Det stora antalet riktade statsbidrag, ofta med snäva och detaljerade villkor, skapar administration hos kommunerna och regionerna. Det gör det också svårt för kommunerna och regionerna att prioritera bland sina verksamheter. Statskontoret anser att antalet riktade statsbidrag bör minska.

Det finns också exempel på när riktade statsbidrag har fungerat bra. När det gäller exempelvis likvärdighetsbidraget till skolan gör Statskontoret bedömningen att bidragets breda användningsområde och möjlighet till lokala anpassningar har gjort att huvudmännen har kunnat använda bidraget på ett effektivt sätt.