Till huvudinnehåll

Statens styrning av kommunsektorn har ökat

Statskontoret har sedan 2018 översiktligt redovisat och analyserat hur statens styrning av kommuner och regioner förändras. Vi har också publicerat några fördjupande analyser av styrningens utveckling över tid.

Våra årliga rapporter och fördjupande analys visar bland annat att statens styrning av kommunsektorn ökat i omfattning och blivit mer komplex och detaljerad. Staten använder sig av en rad olika styrmedel för att styra kommuner och regioner. Det handlar både om tvingande styrmedel – som lagar och förordningar, och mer eller mindre frivilliga styrmedel – som vägledningar och riktade statsbidrag. Våra kartläggningar visar också att staten framför allt styr inom områdena hälso- och sjukvård, social omsorg och utbildning. 

Nya regleringar tillkommer varje år

Våra kartläggningar visar att det årligen har tillkommit omkring 30–40 nya eller väsentligt förändrade lagar och förordningar som vi bedömer får en betydande påverkan på kommunsektorns verksamheter och funktionssätt. De nya eller ändrade regleringarna handlar framför allt om att staten ställer nya krav eller inför nya skyldigheter för kommunsektorn. Men varje år har vi också identifierat enstaka ändringar där staten försöker underlätta för kommunsektorn eller ger kommunsektorn utökade möjligheter.

Staten har betalat ut mer medel till kommuner och regioner

Sett över tid har staten betalat ut mer pengar till kommunsektorn. Både totalbeloppet och statsbidragens andel av statens totala utgifter har ökat under det senaste decenniet. Under 2021 betalade staten ut drygt 304 miljarder kronor i statsbidrag till kommuner och regioner. Det är en tydlig ökning jämfört med tidigare år. En förklaring är att staten har tillfört kommunsektorn mer resurser för att hantera coronapandemin. Vi bedömer att åtminstone 55 miljarder kronor är medel som staten har betalat ut med anledning av coronapandemin. Men även om vi bortser från dessa medel så har staten under 2021 betalat ut mer medel till kommunsektorn än under tidigare år.


Under 2021 fanns det 181 riktade statsbidrag och 23 kostnadsersättningar till kommuner och regioner. Vi har sammanställt dessa statsbidrag i en förteckning:

Statsbidragsförteckning (xlsx)

Regeringen styr ofta med hjälp av myndigheterna och SKR

När staten vill påverka kommunsektorn gör den ofta det genom de statliga myndigheterna. Myndigheterna kan till exempel utfärda föreskrifter, utöva tillsyn eller ta fram stöd och vägledningar som berör kommunala verksamheter. Regeringen kan också ge statliga myndigheter i uppdrag att kartlägga eller analysera någon del av en kommunal verksamhet, eller att sprida kunskap till kommuner och regioner. Det är en form av indirekt styrning och ett viktigt verktyg för att regeringen ska kunna nå ut till kommunsektorn. Under 2021 identifierade vi drygt 150 regeringsuppdrag till statliga myndigheter som vi bedömer påverkar kommuner och regioner.

Inom hälso- och sjukvården och social omsorg styr regeringen ofta med hjälp av medlems- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Det sker till exempel genom att staten och SKR sluter överenskommelser, som ofta innehåller riktade statsbidrag.