Till huvudinnehåll

Statens styrning av kommunsektorn har ökat

Statskontoret har sedan 2018 översiktligt redovisat och analyserat hur statens styrning av kommuner och regioner förändras. Vi har också publicerat några fördjupande analyser av styrningens utveckling över tid.

Våra årliga rapporter och fördjupande analys visar bland annat att statens styrning av kommunsektorn ökat i omfattning och blivit mer komplex och detaljerad. Staten använder sig av en rad olika styrmedel för att styra kommuner och regioner. Det handlar både om tvingande styrmedel – som lagar och förordningar, och mer eller mindre frivilliga styrmedel – som vägledningar och riktade statsbidrag. Våra kartläggningar visar också att staten framför allt styr inom områdena hälso- och sjukvård, social omsorg och utbildning.

En faktor när det gäller ökad statlig styrning av kommuner och regioner kan vara att antalet aktörer, både privata och andra fristående aktörer som utför uppgifter inom välfärdsområdet har blivit fler och att behovet att statlig styrning och kontroll därför har ökat. Ökade kvalitetskrav på olika områden förklarar också den ökade statliga styrningen av kommuner och regioner. Skolan är ett exempel på ett område där både fler aktörer och ökade kvalitetskrav leder till en ökad statlig styrning i syfte att garantera likvärdighet och möjlighet till nationell uppföljning.

Nya regleringar tillkommer varje år

Våra kartläggningar visar att det årligen har tillkommit omkring 30–40 nya eller väsentligt förändrade lagar och förordningar som vi bedömer får en betydande påverkan på kommunsektorns verksamheter och funktionssätt. De nya eller ändrade regleringarna handlar framför allt om att staten ställer nya krav eller inför nya skyldigheter för kommunsektorn. Men varje år har vi också identifierat enstaka ändringar där staten försöker underlätta för kommunsektorn eller ger kommunsektorn utökade möjligheter.

Staten har betalat ut mer medel till kommuner och regioner

Sett över tid har staten betalat ut mer medel till kommunsektorn. Både totalbeloppet och statsbidragens andel av statens totala utgifter har ökat under det senaste decenniet. Under 2022 betalade staten ut lite mindre än 286 miljarder kronor i statsbidrag till kommuner och regioner. Det är mindre medel än vad staten betalade ut till kommunsektorn under 2021. En anledning till det är att medlen som staten har betalat ut med anledning av coronapandemin är mindre 2022. Om vi bortser från dessa medel så har staten under 2022 betalat ut mer medel än under 2021.

 

Under 2022 fanns det 182 riktade statsbidrag och 26 kostnadsersättningar till kommuner eller regioner. Vi har sammanställt dessa statsbidrag i en förteckning:

Statsbidragsförteckning (xlsx)

Regeringen styr ofta med hjälp av myndigheterna och SKR

När staten vill påverka kommunsektorn gör den ofta det genom de statliga myndigheterna. Myndigheterna kan till exempel utfärda föreskrifter, utöva tillsyn eller ta fram stöd och vägledningar som berör kommunala verksamheter. Regeringen kan också ge statliga myndigheter i uppdrag att kartlägga eller analysera någon del av en kommunal verksamhet, eller att sprida kunskap till kommuner och regioner. Det är en form av indirekt styrning och ett viktigt verktyg för att regeringen ska kunna nå ut till kommunsektorn. Under 2022 identifierade vi drygt 150 regeringsuppdrag till statliga myndigheter som vi bedömer påverkar kommuner och regioner.

Inom hälso- och sjukvården och social omsorg styr regeringen ofta med hjälp av medlems- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Det sker till exempel genom att staten och SKR sluter överenskommelser, som ofta innehåller riktade statsbidrag. Regeringen använder också ofta SKR som representant för kommuner och regioner vid dialog eller samverkan mellan stat och kommun. SKR företräder dock kommuner och regioner och har inte någon beslutanderätt över dem. SKR:s roll som arbetsgivarorganisation sätter också gränser för hur regeringen kan förhålla sig till organisationen. Statskontoret har tidigare beskrivit att SKR fått en mer framträdande roll under senare år och inte minst under coronapandemin.

Finns också förslag på ökad styrning från staten

Även i vårt arbete med remisser så har vi kunnat se exempel på en stärkt statlig styrning av kommuner och regioner. Under medarbetardagarna utgick vi från några nyligen publicerade utredningar, som föreslår stärkt statlig styrning på flera områden:

  • Kommuner och regioner måste följa planeringsanvisningar för totalförsvarets hälso- och sjukvård och utföra sådan hälso- och sjukvård som staten har bestämt.(Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga, SOU 2022:6)
  • ​​Staten ska föreskriva omfattningen av regionernas och kommunernas lager av sjukvårdsprodukter. (En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården, SOU 2021:19)
  • Ett statligt sektorsbidragska finansiera skolors kostnader för undervisning och lärarverktyg.(En mer likvärdig skola, SOU 2020:28)