Till huvudinnehåll

Uppföljning av den statliga styrningen av kommuner och regioner

Statskontoret följer löpande utvecklingen av den statliga styrningen av kommuner och regioner. Årligen sammanställer vi en översiktlig bild av hur styrningen utvecklats. Vi har också publicerat några fördjupande analyser av styrningens utveckling över tid.

Syftet med kartläggningarna är att ge regeringen ett samlat underlag av hur omfattande den statliga styrningen är och hur den har utvecklats. Vi gör detta genom att studera olika styrmedel som påverkar de verksamheter som kommuner och regioner ansvarar för. I våra kartläggningar har vi sorterat dessa styrmedel under följande kategorier:

  • lagar och förordningar
  • statsbidrag
  • överenskommelser, nationella samordnare och inriktningsdokument
  • regeringsuppdrag till myndigheter
  • myndigheternas styrning
  • tillsatta utredningar

Våra årliga kartläggningar

Utveckling av den statliga styrningen av kommuner och regioner 2021 Utveckling av den statliga styrningen av kommuner och regioner 2020 Utveckling av den statliga styrningen av kommuner och regioner 2019 Utveckling av den statliga styrningen av kommuner och regioner 2018 Utveckling av den statliga styrningen av kommuner och landsting 2017


Ökad styrning av kommuner och regioner

Våra årliga rapporter och fördjupande analys visar bland annat att statens styrning av kommunsektorn ökat i omfattning, blivit mer komplex och detaljerad. Staten använder sig av en rad olika styrmedel för att styra kommuner och regioner. Det handlar både om tvingande styrmedel – som lagar och förordningar, och mer eller mindre frivilliga styrmedel – som vägledningar och riktade statsbidrag. En stor del av styrningen sker genom de statliga myndigheterna.

Nya regleringar tillkommer varje år

Våra kartläggningar visar att det årligen har tillkommit omkring 30–40 nya eller väsentligt ändrade lagar och förordningar som vi bedömer får en betydande påverkan på kommunsektorns verksamheter och funktionssätt. De nya eller ändrade regleringarna handlar framför allt om att staten ökar kraven eller skyldigheterna för kommunsektorn. Men varje år har vi också identifierat enstaka ändringar där staten försöker underlätta för kommunsektorn eller ger kommunsektorn utökade möjligheter.

Ungefär 200 statsbidrag till kommunsektorn

Våra kartläggningar visar att det finns många riktade statsbidrag till kommunsektorn. Riktade statsbidrag är pengar som måste användas för ett visst ändamål. Antalet riktade statsbidrag har varierat något under senare år. Totalt fanns 181 riktade statsbidrag under 2021. Det är något färre än under 2020, men fler än under 2019. Både under 2021 och 2020 har det funnits flera tillfälliga riktade statsbidrag på grund av coronapandemin. Flest riktade statsbidrag ser vi inom områdena vård och omsorg samt utbildning.


Sammanställning över alla statsbidrag till kommuner och regioner

Statsbidragsförteckning 2020 (Excel)


Staten har betalat ut mer medel till kommunsektorn

Statsbidragen är en viktig inkomstkälla för kommunsektorn. Sett över tid har staten betalat ut mer pengar till kommunsektorn. Både totalbeloppet och statsbidragens andel av statens totala utgifter har ökat under det senaste decenniet. Under 2021 betalade staten ut drygt 304 miljarder kronor i statsbidrag till kommuner och regioner. Det är en tydlig ökning jämfört med tidigare år. En förklaring är att staten har tillfört kommunsektorn mer resurser för att hantera coronapandemin. Vi bedömer att åtminstone 55 miljarder kronor är medel som staten har betalat ut med anledning av coronapandemin.

 

Myndigheterna är viktiga för regeringen

När staten vill styra kommunsektorn gör den ofta det genom de statliga myndigheterna. Regeringen kan till exempel ge statliga myndigheter i uppdrag att sprida kunskap i frågor som rör kommunsektorn eller att kartlägga eller analysera någon del av en kommunal verksamhet. Det är en form av indirekt styrning och ett viktigt verktyg för att regeringen ska kunna nå ut till kommunsektorn.

Det är regeringen som bestämmer ramarna för hur myndigheterna styr kommunsektorn och vilka uppgifter som myndigheterna har, genom bemyndiganden, instruktioner och regleringsbrev. Men myndigheterna är ofta relativt fria att själva bestämma hur de ska styra inom de givna ramarna. Enligt Statskontorets kartläggning finns totalt 40 statliga myndigheter som styr kommuner och regioner genom föreskrifter, tillsyn, statsbidrag, allmänna råd eller stöd och vägledningar. Alla kommunala verksamhetsområden påverkas av styrning från flera olika myndigheter.