Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
Bild på Rosenbad

För Regeringskansliet

Statskontoret är regeringens oberoende utredningsresurs som analyserar statlig och statligt finansierad verksamhet. Vi analyserar verksamheter och myndigheter ur ett effektivitetsperspektiv, redovisar effekter av statliga åtgärder och ger underlag för omprövning och effektivisering. Statskontoret gör utredningar, utvärderingar och uppföljningar inom alla sektorer.

Vår verksamhet styrs av de uppdrag som regeringen lägger på oss. Departementen och kommittéerna kan också efter överenskommelse anlita Statskontoret för utredningsinsatser. Läs mer om att lägga uppdrag på Statskontoret.

Statskontorets utredare har bred kompetens och djupa kunskaper om hela den offentliga sektorn. De flesta har en bakgrund inom statskunskap, nationalekonomi eller juridik.

Vår organisation är uppbyggd kring fyra enheter. Varje enhet har det huvudsakliga kontaktansvaret med ett antal departement enligt följande:

  • Enhet 1 - Finans- och Justitiedepartementets samt Statsrådsberedningens frågor.
  • Enhet 2 - Arbetsmarknads- och Socialdepartementets frågor.
  • Enhet 3 - Kultur-, Miljö- och Utbildningsdepartementets frågor.
  • Enhet 4 - Försvars-, Infrastruktur-, Närings- och Utrikesdepartementets frågor.

Myndighetsanalyser

Statskontorets modell för myndighetsanalyser, som är framtagen på uppdrag av regeringen, är en genomlysning av myndighetens förutsättningar, verksamhet, resultat och utmaningar. Analysen kan fungera som underlag i regeringens och departements arbete med myndighetsdialoger. Modellen kan också tillämpas på stiftelser och utvalda delar av en myndighets verksamhet.

Förvaltningspolitik

Vi bidrar till förvaltningspolitikens utveckling genom att analysera trender och utvecklingstendenser, och sammanställa kunskapsunderlag. Vi anordnar också olika aktiviteter för att spegla det som händer inom den offentliga sektorn och deltar gärna i förvaltningspolitiska seminarier/möten hos er. Eftersom vi bedriver en aktiv omvärldsbevakning är vi också beredda att diskutera och lämna förslag på utredningar. Läs mer om vårt arbete inom utvecklingen av förvaltningspolitiken.

Förvaltningskultur

Vi främjar och samordnar arbetet för en god förvaltningskultur i staten. Fokus i arbetet ligger på ledarskapets betydelse och rollen som statstjänsteman.  Läs mer om vårt främjande och samordnande arbete för en god förvaltningskultur.