Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Att lägga uppdrag på Statskontoret

Uppdragsdialog

Vi åtar oss uppdrag från regeringen, departementen och kommittéerna.

Uppdragen inleds i allmänhet med en förfrågan från departementet eller kommittén. Efter en inledande diskussion får uppdragsgivaren besked om vi har kompetens och resurser att ta på oss uppdraget.

En genomtänkt uppdragsdialog och ett väl utformat uppdragsbeslut är en grundläggande förutsättning för att vi ska kunna genomföra uppdraget väl och leverera en bra rapport.

Finansiering

Vi svarar normalt för våra egna kostnader i uppdraget. Skulle externa specialister eller externa tjänster krävas, svarar uppdragsgivaren vanligen för dessa merkostnader.

Genomförande av uppdrag

Uppdragen genomförs i projektform inom Statskontoret. Vi håller kontakten med uppdragsgivaren under arbetet och informerar om hur arbetet fortskrider. I samband med att rapporten lämnas presenterar vi rapportens innehåll och slutsatser för uppdragsgivaren.

Kvalitetssäkring

Vi bedriver ett systematiskt arbete för att säkra kvaliteten i alla delar av uppdragsprocessen. De olika delarna av arbetet – faktainsamling, analys, slutsatser och förslag – kvalitetssäkras dels genom interna processer och dels genom medverkan av externa referensgrupper. Vi följer också upp samtliga projekt genom ett möte med uppdragsgivaren några månader efter att uppdraget avslutats.

Annat utredningsstöd - expertmedverkan

En enklare form av utredningsstöd är att vi ställer en utredare till departementets förfogande som expert (stabsbiträde).

Det kan handla om att förse departementsledningen med beslutsunderlag i en akut beredningssituation eller strukturera ett problem och beskriva handlingsalternativ.