Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Finans- och Justitiedepartementets samt Statsrådsberedningens frågor

Verksamheter som berör ekonomisk politik, skatter, statlig förvaltning, finansmarknad och konsumentpolitik. Dessutom verksamheter inom rättsväsendet samt krisberedskap

Hit hör också Statskontorets uppdrag inom förvaltningspolitiken, att följa den offentliga sektorns utveckling samt att främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur i staten.


Exempel på genomförda uppdrag 

Det oberoende konsumentstödet. Ett uppdrag från Finansdepartementet

Rapporten visar att det oberoende konsumentstödet sammantaget har blivit mer ändamålsenligt och effektivt efter att staten inrättade Hallå konsument. Men det har också bidragit till att allt färre kommuner erbjuder konsumentvägledning. Stödet har på så sätt försämrats för de konsumenter som behöver hjälp genom personliga möten. (Publikation 2019:7)

Utveckling av den statliga styrningen av kommuner och landsting – en analys. Ett uppdrag från Finansdepartementet

Analysen visar att statens styrning över tid har ökat i omfattning och detaljeringsgrad. Det finns en stor förståelse i kommuner och landsting för statens behov av att styra, men en stark kritik mot omfattningen och utformningen av styrningen. Främst riktas kritik mot mängden och utformningen av de riktade statsbidragen. Styrningens omfattning gör det svårt för kommuner och landsting att bedriva verksamheten på det mest ändamålsenliga sättet. (Publikation 2019:2)

Myndighetsstyrelser i praktiken. Ett instruktionsenligt uppdrag

En undersökning av hur de 31 förvaltningsmyndigheter och affärsverk som leds av styrelser arbetar och fungerar i praktiken. Resultaten visar bl.a. att det finns flera risker för att styrelserna inte får den information de behöver för att kunna ta ansvar för verksamheten. (Om offentlig sektor)