Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Försvars-, Infrastruktur-, Närings- och Utrikesdepartementets frågor

Verksamheter som berör försvars- och utrikesområdet.  Dessutom verksamheter som rör näringsliv, bostäder och transporter, it samt regional tillväxt och landsbygdspolitik.

Enheten ansvarar också för Statskontorets metod- och kvalitetsfrågor.

Exempel på tidigare uppdrag:

En förbättrad samordning av tillsynen och tillsynsvägledningen inom överförmyndarområdet. Ett uppdrag från Justitiedepartementet

En utvärdering som visar att länsstyrelsernas samordning behöver förbättras för att deras tillsyn och tillsynsvägledning ska bli så effektiv och ändamålsenlig som möjligt. Statskontoret föreslår att regeringen ger en av de sju länsstyrelserna i uppdrag att vara samordningsmyndighet inom området. Samordningsmyndigheten bör bland annat få i uppdrag att utveckla länsstyrelsernas arbete och samverkan på området. (Publikation 2019:8)

När planeringen möter verkligheten – Försvarsmaktens interna ledning, styrning och uppföljning. Ett uppdrag från Försvarsdepartementet

Statskontoret bedömer att de ekonomiska underlag som Försvarsmakten har lämnat till regeringen inte har varit ändamålsenliga för regeringens ekonomiska styrning, planering och uppföljning. Underlagen har inte varit tillräckligt tydliga när det gäller myndighetens ekonomiska tillstånd och behov. (Publikation 2018:27)