Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Myndigheternas arbete med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Tid:2021-04-28 kl. 13:00 - 14:30
Plats:Seminariet genomförs digitalt.
Målgrupp:Målgrupp för seminariet är anställda på de myndigheter som ingår i Statskontorets uppföljning samt andra som arbetar med mäns våld mot kvinnor i offentliga verksamheter.

Regeringen lanserade 2017 den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I strategin lyfts särskilt vikten av förebyggande insatser fram men strategin innehåller även målsättningar om starkare skydd och stöd till våldsutsatta, effektivare brottsbekämpning samt förbättrad kunskaps- och metodutveckling. Genomförandet av den nationella strategin är beroende av åtgärder från många myndigheter inom flera områden. Länsstyrelserna har en viktig roll i det regionala arbetet och sedan 2018 finns även Jämställdhetsmyndigheten med stort ansvar på området.

Statskontoret har följt upp, kartlagt och analyserat myndigheternas arbete med strategin. Statskontoret konstaterar att många åtgärder genomförs på området men att det finns flera utmaningar och möjligheter till utveckling. Exempelvis behöver kunskapskedjan på området stärkas, bland annat genom att fokusera på att ta fram fler utvärderade våldsförebyggande metoder och genomföra bättre insatser för att yrkesverksamma ska kunna använda den kunskap som tas fram. Statskontoret bedömer också att regeringen kan använda sig mer av Jämställdhetsmyndigheten i genomförandet av strategin.

Statskontorets utredare presenterar rapporten och därefter reflekterar en panel kring rapporten och hur myndigheternas arbete med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor kan utvecklas. Panelen består av:

  • Katarina Björkgren, senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten
  • Ulrika Sandberg, nationell samordnare mäns våld mot kvinnor, länsstyrelserna
  • Lotta Nybergh, utredare och kontaktperson inom området våld i nära relationer, Socialstyrelsen

Anmälan

Anmäl dig här senast den 23 april. Om du har frågor kan du kontakta oss på seminarier@statskontoret.se