Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
15 december 2020

Analys av kostnader för Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017–2018

Statskontoret har utvärderat kostnaderna, inklusive kostnadseffektiviteten, för det svenska medlemskapet i FN:s säkerhetsråd 2017–2018.

Statskontorets övergripande bedömning är att kostnaderna för Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd har varit rimliga. Förstärkningarna av den svenska FN-representationen i New York avviker inte från andra länders förstärkningar. Utifrån de jämförelser vi gör med andra svenska internationella åtaganden finns det inte heller något som pekar på att kostnaderna för medlemskapet i FN:s säkerhetsråd skulle vara oproportionerligt höga.

Statskontoret bedömer vidare att den organisation och det arbetssätt som UD använde under medlemskapet skapade goda förutsättningar för att driva de frågor som var prioriterade för Sverige under medlemskapet. UD påbörjade förberedelsearbetet i god tid, vilket ledde fram till ett program som uttryckte de politiska prioriteringarna inför medlemskapet. UD utgick från sin befintliga organisationsstruktur och byggde vidare på svenska styrkeområden under rådsmedlemskapet. Den politiska ledningens tillgänglighet i beredningen och beslutsfattandet var också avgörande för ett välfungerande rådsarbete.

Erfarenheterna av medlemskapet i säkerhetsrådet är dock i hög grad knutna till individer. Statskontoret bedömer därför att det kan finnas en fördel om UD gör skriftlig dokumentation från rådsmedlemskapet mer känd inom organisationen. En bättre överblick över UD:s interna dokumentation kan också underlätta kommande analyser och forskning inom området.

Medlemskapet i FN:s säkerhetsråd har bidragit till en stärkt beredskap inför kommande internationella åtaganden. Statskontoret bedömer dock att det kan finnas viss anledning för regeringen och UD att se över sin externa kommunikation inför dessa åtaganden.