Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
2 februari 2015

Analys av nationell handlingsplan för arbetsmiljöpolitik

Statskontorets analys av den nationella handlingsplanen för arbetsmiljöpolitik för perioden 2010−2015 visar att den i stor utsträckning fångar upp viktiga utmaningar som behöver uppmärksammas på arbetsmiljöområdet. Däremot bedömer Statskontoret att handlingsplanen inte uppfyller de krav som bör ställas på en plan som avses vara styrande för att genomföra åtgärder inom arbetsmiljöpolitiken. Det gäller till exempel krav på tydliga målformuleringar, ett utpekat ansvar för genomförandet av konkreta åtgärder samt krav på uppföljning och återrapportering av resultat.

Statskontoret lämnar en rad förslag som lägger grund för att nästa handlingsplan för den kommande femårsperioden bättre ska kunna uppfylla sådana krav. Förslagen avser såväl hur processen kan utformas som planens struktur samt dess inriktning och omfattning.