Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
16 oktober 2018

Analys av Statens medicinsk-etiska råd

Statskontoret har analyserat verksamheten vid Statens medicinsk-etiska råd (Smer). Smer har sedan 1985 i uppdrag att sprida kunskap om, ge råd i och stimulera debatten kring medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv.

Statskontoret bedömer att Smer på det stora hela fullgör sitt uppdrag genom att utföra de uppgifter som regeringen har angett. Vår analys visar att Smers målgrupper uppfattar Smer som en seriös aktör med hög kompetens i medicinsk-etiska frågor. Det är vidare en styrka att rådet är sammansatt av representanter från olika organisationer och myndigheter samt politiker. Det gör att Smer kan bidra med ett helhetsperspektiv som andra aktörer saknar.  

Även om Smer fullgör sitt uppdrag bedömer Statskontoret att verksamheten skulle kunna fungera ännu mer effektivt. Då behöver Smers uppdrag och organisation bli tydligare. Statskontoret föreslår att det ska ske genom ett kommittédirektiv för Smer. Regeringen bör även överväga att renodla Smers roll och avgränsa Smers målgrupper och uppgifter.