Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
29 februari 2016

Arbetsförmedlingen på väg åt rätt håll, men har långt kvar

Arbetsförmedlingens verksamhet är på väg åt rätt håll, men det finns fortfarande betydande behov av förbättringar. Bland annat behöver personalens kompetens och uppföljningen av verksamheten stärkas. Det visar den analys av Arbetsförmedlingens styrning och uppföljning som Statskontoret har gjort på uppdrag av regeringen.

Arbetsförmedlingen bedriver sedan 2014 ett utvecklingsarbete med målsättningen att ge mer kvalificerad service åt kunder och arbetsgivare. Det är ett omfattande och långsiktigt arbete som sträcker sig fram till 2021.

Förändring i rätt riktning

Statskontoret bedömer att Arbetsförmedlingens pågående utvecklingsarbete har en relevant inriktning, en tydlig ansvarsfördelning och är väl förankrat inom myndigheten. Många tidigare brister i styrningen är på väg att rättas till, som till exempel att myndighetens ledning inte längre i detalj ska styra den lokala verksamheten. Utvecklingsarbetet är dock omfattande och det finns risk för att myndigheten inte har kapacitet att genomföra alla delar enligt tidsplan. 

Förändringsarbetet med att minska den detaljerade styrningen och öka delegeringen av verksamhetsansvar är steg i rätt riktning, men skapar samtidigt nya utmaningar, säger Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson. 

Stärka personalens kompetens

En ökad delegering av ansvar ställer höga krav på kompetens inom myndigheten. Den interna kompetensutvecklingen har varit eftersatt under lång tid. Arbetsförmedlingen behöver stärka sitt arbete med kompetensutveckling och kunskapsstöd till medarbetarna så att de har förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt. 

Förbättrad analys och uppföljning

Arbetsförmedlingen behöver också bli bättre på uppföljning av verksamheten och på att visa de resultat som myndigheten åstadkommer. Uppföljningar av effekter av det löpande arbetet behöver göras mer regelbundet.

Brister i IT-utvecklingen

Arbetsförmedlingens nya digitala tjänster, som ska frigöra tid och resurser i verksamheten, förutsätter att myndigheten har en fungerande IT-utveckling. Arbetsförmedlingen är dock beroende av omoderna systemlösningar i dag och saknar en tydlig IT-strategi, vilket riskerar att försena myndighetens utvecklingsarbete. Arbetsförmedlingen behöver därför ge hög prioritet åt att utveckla IT-systemen och styrningen inom IT-verksamheten.