Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
30 september 2014

Arbetsmiljöverket behöver prioritera rätt arbetsplatser i sin tillsyn

Arbetsmiljöverket ansvarar för tillsyn inom arbetsmiljöområdet. Myndigheten kan inte besöka alla arbetsplatser, utan ska inrikta sin tillsyn på arbetsplatser där riskerna för ohälsa och olycksfall är som störst. Statskontorets rapport visar att Arbetsmiljöverket inte har prioriterat sådana arbetsplatser.

Arbetsmiljöverket ska genom tillsyn kontrollera att arbetsgivarna följer de regler som finns på arbetsmiljöområdet. Arbetsgivarna ansvarar enligt dessa för att förebygga att de anställda blir sjuka av eller skadar sig i arbetet, men också för att tillsammans med de anställda skapa en bra arbetsmiljö i stort. Tre fjärdedelar av Arbetsmiljöverkets resurser, 360 miljoner kronor, används för tillsyn.

Resurserna måste användas där de ger störst effekt

En bra arbetsmiljö har stor samhällsekonomisk betydelse. Arbetsmiljöverket har möjlighet att inspektera endast en bråkdel av alla arbetsplatser varje år. Därför är det viktigt att myndighetens insatser riktas mot arbetsplatser där de ger störst effekt på arbetsmiljön, dvs. där riskerna för ohälsa och olycksfall är som störst.

De statliga resurserna är begränsade och bör därför användas där de gör störst nytta. Arbetsmiljöverket bör se till att myndighetens prioriteringar för sin tillsyn i ökad utsträckning slår igenom i urvalet av arbetsplatser, säger Statskontorets vikarierande generaldirektör Mikael Halápi.

Arbetsmiljöverket har utöver tillsyn till uppgift att bland annat utforma regler, ta fram statistik samt informera och sprida kunskap om arbetsmiljöfrågor. Statskontoret bedömer i analysen att myndigheten i stort fullgör sitt samlade uppdrag, men att det på flera punkter kan utföras effektivare.