Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
14 december 2018

Bättre koll på kulturarvet – en översyn av den kyrkoantikvariska ersättningen

I rapporten rekommenderar Statskontoret Svenska kyrkan att intensifiera arbetet med att identifiera och kartlägga vård- och underhållsbehov och länsstyrelserna att prioritera sin tillsyn avseende det kyrkliga kulturarvet. Statskontoret föreslår även att Riksantikvarieämbetet kartlägger vilket stöd och vilken vägledning som länsstyrelserna behöver i arbetet med det kyrkliga kulturarvet.

Svenska kyrkan får ersättning från staten för att vårda kulturhistoriskt värdefull egendom, så kallad kyrkoantikvarisk ersättning. Statskontorets översyn visar att systemet fungerar tillfredställande, men att det finns en risk för att angelägna vård och underhållsbehov inte uppmärksammas tillräckligt.

Statskontoret anser att det inte finns skäl att på kort sikt genomföra genomgripande förändringar. Men sjunkande medlemstal i Svenska kyrkan och att det finns kyrkor som inte används kan på sikt leda till att systemet behöver förändras på ett mer grundläggande sätt.