Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
2 maj 2018

Bättre styr- och stödmaterial med kommunal medverkan

Statliga myndigheters föreskrifter, kunskapsstöd, vägledningar och annat styr- och stödmaterial blir bättre när kommunala medarbetare medverkar i att ta fram materialet, konstaterar Statskontoret i en rapport som överlämnas till regeringen i dag. Rapporten visar att myndigheter inom skola, hälso- och sjukvård, social omsorg, fysisk planering och miljö arbetar ambitiöst med att involvera kommunala medarbetare när de tar fram styr- och stödmaterial riktat till dessa verksamheter. Medarbetarna i kommuner och landsting är också överlag nöjda med materialet från de statliga myndigheterna.

Statliga myndigheter med mycket kontakter med kommunal verksamhet och med egen praktisk erfarenhet av verksamheten har särskilt goda förutsättningar att ta fram användbart material. Det material som Kemikalieinspektionen tar fram är exempelvis mycket uppskattat av de kommunala användarna. Det finns däremot inga större skillnader mellan olika verksamhetsområden när det gäller hur kommunala medarbetare ser på styr- och stödmaterialets användbarhet. 

Om myndigheterna inte involverar dem som är tänkta att använda materialet är risken stor att materialet inte används i den utsträckning som det var tänkt. Det kan t.ex. vara fallet när en myndighet har mycket kort tid på sig för att ta fram materialet och därför inte hinner involvera kommunala medarbetare. 

Det är viktigt att myndigheterna tar tillvara den kompetens och erfarenhet som finns hos medarbetarna i kommuner och landsting. Det är de som är bäst på att avgöra om ett material är användbart i den egna verksamheten och att se vilka praktiska problem som kan uppstå vid tillämpningen, säger Statskontorets tillförordnade generaldirektör Tony Malmborg.