Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
30 november 2020

Begränsa Skolinspektionens hantering av klagomål

Statskontoret har utrett hur klagomålshanteringen i skolan kan fungera bättre. Vår utredning visar att många klagomål anmäls till Skolinspektionen utan att anmälaren först har varit i kontakt med skolans huvudman. Detta leder till att det tar längre tid innan den berörda eleven får hjälp, och till mer dokumentation för lärare och rektorer. Därför behöver Skolinspektionens ansvar för att utreda klagomål från enskilda elever och vårdnadshavare begränsas.

Statskontoret föreslår att Skolinspektionen endast ska utreda klagomål från enskilda elever och vårdnadshavare som huvudmannen inte har kunnat lösa, om det inte finns särskilda skäl. Vi föreslår även att Barn- och elevombudet (BEO) inte ska utreda klagomål alls, utan bara pröva förutsättningarna att begära skadestånd för barn och elever.

– I dag hanterar Skolinspektionen alltför många klagomål. Huvudmännen kan hantera klagomål och åtgärda brister i verksamheten snabbare och på ett mer flexibelt sätt. Skolinspektionen skulle i sin tur kunna göra större nytta för fler barn och elever genom att ägna sig mer åt regelbunden tillsyn av skolor och huvudmän, säger Statskontorets generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren.

Men för att kunna ta tillvara dessa fördelar måste barn, elever och vårdnadshavare känna till att de kan framföra klagomål till huvudmannen. Huvudmännen måste också kunna utreda klagomål på ett opartiskt sätt. Vår utredning visar att många huvudmän brister i dessa avseenden. Därför föreslår vi att regeringen bör förtydliga kvalitetskraven på huvudmännens klagomålshantering.

Vi föreslår också att huvudmännen ska få större möjlighet att bestämma hur lärare och rektorer ska informera dem om enskilda kränkningar på skolorna. Både nuvarande regler om att alla kränkningar ska dokumenteras och anmälas till huvudmannen, samt Skolinspektionens och BEO:s hantering av klagomål, bidrar till omfattande dokumentation för lärare och rektorer. Mycket av den tid som går till att dokumentera hade kunnat göra större nytta om den lades på andra arbetsuppgifter i skolan, inte minst på förebyggande arbete mot kränkande behandling.