Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
1 juni 2020

Betydligt färre har fått praktik i staten

Statskontorets uppföljning visar att de statliga myndigheterna tar emot betydligt färre praktikanter än tidigare. Det gäller både målgruppen nyanlända arbetssökande och målgruppen arbetssökande personer med funktionsnedsättning.

Under perioden mars 2019 till och med februari 2020 har 184 nyanlända arbetssökande fått praktik. Det kan jämföras med 767 nyanlända praktikanter från mars 2018 till och med februari 2019. Motsvarande antal för arbetssökande personer med funktionsnedsättning är 113 denna mätperiod jämfört med 256 förra mätperioden.

Därmed kan vi också konstatera att målet om i genomsnitt 1 000 praktikanter per år och målgrupp inte har uppnåtts. Totalt har drygt 2 800 nyanlända arbetssökande och drygt 1 150 arbetssökande med funktionsnedsättning fått praktik i staten sedan april 2016. Bland de nyanlända praktikanterna finns en övervikt av män, medan det är något fler kvinnor än män som fått praktik från målgruppen arbetssökande personer med funktionsnedsättning.

Av 202 myndigheter har 177 tagit emot minst en praktikant sedan april 2016. Men det är några få myndigheter som står för majoriteten av antalet praktikplatser. Här kan särskilt Skogsstyrelsen, Trafikverket och Arbetsförmedlingen nämnas. Årets minskning av antalet praktikanter beror till stor del på att Skogsstyrelsen har tagit emot färre än tidigare.

Regeringsuppdrag om praktik i staten

Regeringen har gett myndigheterna i uppdrag att under perioden 1 april 2016 till 31 december 2020 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen. Myndigheterna ska i praktiksatsningen ta emot arbetssökande från målgrupperna nyanlända och personer med funktionsnedsättning som medför en nedsatt arbetsförmåga. Statskontoret har årligen redovisat hur arbetet med uppdraget fortskrider. Den 1 mars 2021 ska Statskontoret lämna en slutrapport till regeringen.